Črnila za tetoviranje in trajno ličenje

Tetovaže so priljubljena oblika telesne umetnosti – ima jih 12 % Evropejcev. Nastanejo z vbrizgavanjem barvnih črnil pod kožo, da nastane trajna podoba. Čeprav je tveganje za zdravje zaradi vbrizgavanja črnil z umazanimi iglami že nekaj časa pod drobnogledom, bi bilo morda treba proučiti tudi pomisleke v zvezi s kemikalijami. Črnila za tetoviranje in trajno ličenje, kot so črnila za črtala za oči, so mešanica več kemikalij. Ker lahko te kemikalije ostanejo v telesu vse življenje, obstaja možnost dolgotrajne izpostavljenosti morebitno škodljivim sestavinam v tetovažah in proizvodih za trajno ličenje. Te kemikalije imajo lahko škodljive učinke na zdravje, le malo pa je znanega o posledicah njihove uporabe.

Kaj so črnila za tetoviranje in trajno ličenje?

Tetovaža nastane s prebadanjem zgornje plasti kože z iglo in vbrizgavanjem črnila v globlje kožne plasti, da nastane vzorec. Zgornja plast kože, epidermis, se neprestano obnavlja, zato se črnilo vbrizga v drugo, globljo plast ali dermis, da ostane tetovaža trajna.

Trajno ličenje je podobno tetoviranju, po obliki pa posnema ličenje.

Zakaj se agencija ECHA ukvarja s črnili za tetoviranje in trajno ličenje??

Črnila za tetoviranje in trajno ličenje lahko vsebujejo nevarne snovi, za katere je znano ali obstaja sum, da povzročajo raka, genske mutacije, alergije, imajo škodljive učinke na razmnoževanje ali druge škodljive učinke na živali ali ljudi.

Zaradi pomanjkljivih informacij o črnilih za tetoviranje in trajno ličenje je Evropska komisija agencijo ECHA zaprosila, naj oceni tveganja, ki jih snovi v črnilih za tetoviranje pomenijo za človeka, ter razišče, ali je treba uporabo teh snovi v EU omejiti.

Agencija ECHA v svojih analizah poleg raziskovanja tveganja za zdravje ljudi išče tudi razpoložljive varnejše alternativne snovi. Prav tako preiskuje socialno-ekonomski vpliv omejitve njihove uporabe, na primer prek učinkov na proizvodnjo in zaposlitve v storitvenem sektorju.

Agencija ECHA je pregledala snovi, za katere je znano, da se uporabljajo v črnilih za tetoviranje in trajno ličenje ter so lahko nevarne za zdravje ljudi, pa tudi snovi, katerih uporabo želimo v prihodnosti preprečiti. Posebna pozornost je bila namenjena snovem, ki so rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje ali povzročajo preobčutljivost za kožo, ter drugim snovem iz resolucije Sveta Evrope o zahtevah in merilih za varnost tetovaž in trajnega ličenja.

Agencija ECHA je oktobra 2017 Odboru za oceno tveganja (RAC) in Odboru za socialno-ekonomsko analizo (SEAC) predložila predlog za omejitev snovi, da podata svojo oceno. Pri tem se je oprla na prejšnja poročila Evropske komisije in Sveta Evrope.

Kako so črnila za tetoviranje in trajno ličenje zakonsko urejena v EU?

V EU ni posebne zakonodaje, ki bi to urejala, vendar je sedem držav članic pripravilo svoje zakone na podlagi resolucije Sveta Evrope o varnosti tetovaž in trajnega ličenja iz leta 2008 ali predhodne različice te resolucije iz leta 2003. Poleg tega so črnila za tetoviranje zajeta v direktivi o splošni varnosti proizvodov glede obveznosti proizvajalcev, da ne izdelujejo nevarnega proizvoda, uredbi o razvrščanju, označevanju in pakiranju (uredbi CLP) glede označevanja izdelkov, ki vsebujejo razvrščene snovi, ki presegajo omejitve za razvrstitve, ter uredbi REACH glede zahtev za registracijo in zagotavljanje informacij.

Ker lahko črnila za tetoviranje ali trajno ličenje vsebujejo majhne količine številnih nevarnih snovi, je mogoče, da obveznosti iz uredb CLP in REACH ne veljajo.

Kakšne obveznosti imajo trenutno nadaljnji uporabniki in dobavitelji v dobavni verigi za črnila za tetoviranje in trajno ličenje?

Nadaljnji uporabniki, vključno s formulatorji zmesi , imajo v skladu z uredbo REACH posebne dolžnosti v zvezi s črnili za tetoviranje ali črnili za trajno ličenje, ki jih proizvajajo. Formulatorji črnil za tetoviranje morajo za proizvajalce in uvoznike navesti sestavine v svojih proizvodih, tako da jih bodo ti lahko upoštevali pri izpolnjevanju zahtev za registracijo. Če registracijski zavezanci niso zajeli uporabe snovi v črnilih za tetoviranje, formulatorji pa uporabljajo katero koli registrirano nevarno snov v količini, ki znaša eno tono ali več, morajo opraviti oceno kemijske varnosti za nadaljnje uporabnike, s katero prikažejo, da je varno uporabiti snov v črnilih za tetoviranje in trajno ličenje.

Poleg tega mora podjetje, ki prodaja nevarne snovi ali zmesi drugemu podjetju, kupcu predložiti varnostni list za proizvod. Varnostni list vključuje navodila za varno uporabo snovi, informacije o lastnostih snovi ali zmesi, njenih nevarnostih ter navodila za ravnanje z njimi, njihovo odstranjevanje in prevoz, pa tudi priporočene ukrepe prve pomoči, protipožarne ukrepe in ukrepe nadzora nad izpostavljenostjo.

Proizvajalci posameznih snovi (v količinah ene tone ali več na leto) morajo izpolnjevati pogoje iz uredbe REACH: kemikalija mora biti registrirana pri agenciji ECHA, predložena dokumentacija pa mora vključevati podatke o nevarnih lastnostih snovi. Agencija ECHA lahko nato sproži ukrepe za nadzor nad uporabo kemikalije, če je ta nevarna. Ta uredba velja za vse kemikalije, ne le za tiste, ki se uporabljajo v črnilih za tetoviranje in trajno ličenje.

Poleg tega za uporabo sredstev za konzerviranje v črnilu za tetoviranje velja uredba o biocidnih proizvodih (BPR). V EU lahko proizvajalci črnil za tetoviranje tržijo ali uporabljajo samo aktivne snovi iz programa za pregled biocidnih proizvodov ali tiste, ki so odobrene za 6.  vrsto proizvodov (sredstva za konzerviranje v vsebnikih). Črnila za tetoviranje ne bodo smela vsebovati sredstev za konzerviranje, ki izpolnjujejo eno od meril omejitve, če omejitev začne veljati, kot je predlagano.

Ne nazadnje morajo proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki snovi in zmesi razvrstiti v skladu z merili iz uredbe CLP ter zagotoviti, da so izpolnjene zahteve za označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij. Agencijo ECHA je treba obvestiti o vsaki snovi, ki je razvrščena kot nevarna in dana v promet kot taka ali v zmesi.

Znanstvena mnenja obeh odborov se skupaj z referenčnimi dokumenti pošljejo Evropski komisiji in objavijo na spletišču agencije ECHA. Evropska komisija v treh mesecih izda osnutek odločbe o tem, ali naj se uporaba kemikalije omeji ali ne. Če se odloči za omejitev, začne ta veljati po posvetovanjih s Svetovno trgovinsko organizacijo (STO), glasovanju držav članic ter pregledu Evropskega sveta in Parlamenta.

Ali bi moral(-a) biti zaskrbljen(-a) zaradi svojih tetovaž?

Če Evropska komisija ugotovi , da je potrebna omejitev, bi bilo vsekakor smiselno, da se pred odločitvijo za nove tetovaže pogovorite s tetovatorjem. Tetovatorji bi morali proizvode kupovati od virov, ki izpolnjujejo zahteve iz uredbe REACH, in bi se morali z vami pogovoriti o kemikalijah, ki jih vbrizgavajo v vašo kožo.

Če vas skrbijo tetovaže, ki jih že imate, lahko za nasvet prosite svojega izvajalca zdravstvene dejavnosti. Če razmišljate o tem, da bi tetovažo odstranili, morate upoštevati, da je lasersko odstranjevanje postopek, pri katerem pigmenti in druge snovi razpadejo na manjše delce, ki lahko vsebujejo nevarne kemikalije, ki nato prosto krožijo po telesu.

Če si želite omisliti novo tetovažo, se pozanimajte, kakšna znanja in veščine ima tetovator in katere ukrepe uporablja za preprečevanje okužb, pa tudi o tem, katera črnila za tetoviranje uporablja. Pridobite vse informacije, naj vas ne bo strah vprašati!

Tetovatorji bi vam morali zagotoviti obširne informacije o črnilih, ki jih uporabljajo, vključno s podatki o izvoru, možnih tveganjih za zdravje ter skladnostjo z ustreznimi zakoni in predpisi.

Omogočeno bi vam na primer moralo biti, da sledite črnilom za tetoviranje do zanesljivega prodajalca ali preverite proizvode glede na veljavno nacionalno zakonodajo (ki velja v Belgiji, Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Sloveniji, Španiji, na Švedskem, Norveškem in v Lihtenštajnu) ali glede na priporočila resolucije Sveta Evrope o varnosti črnil za tetoviranje in trajno ličenje.

Morda boste želeli v sistemu hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih EU (RAPEX) preveriti, katera črnila so v preteklosti pomenila resno tveganje, ali stopiti v stik s svojo nacionalno agencijo, ki je odgovorna za izvajanje zakonodaje o kemikalijah ali črnilih za tetoviranje.

Morda bi bilo koristno, da si za vsak primer zabeležite podatke o uporabljenem črnilu, če bi se pojavila reakcija, ki ni del običajnega postopka celjenja. Nemudoma obvestite svojega izvajalca zdravstvene dejavnosti, če imate zdravstvene težave ali če se pojavijo neobičajni znaki.

Further information
ECHA
European Commission
External links