Zrnca in zastirke na športnih in otroških igriščih

Športniki površine za vse vremenske razmere že vrsto let uporabljajo za različne športe, kot so nogomet, galski športi, ragbi, lacrosse in drugo. Pri teh umetnih igralnih površinah se kot polnilo pogosto uporabljajo gumena zrnca, ki zagotavljajo obstojnost, vremensko odpornost, večjo absorpcijo udarcev in boljši oprijem.

Na igriščih se pod gugalnicami, tobogani in drugimi igrali pogosto uporablja tudi razsuta gumena zastirka, ki ublaži morebitni padec otroka.

Zrnca in zastirke so običajno narejene iz odpadnih pnevmatik, ki se razgradijo in zdrobijo v manjše delce.

Zrnca in zastirke lahko vsebujejo več morebitno nevarnih snovi, med drugim policiklične aromatske ogljikovodike (PAO), kovine in ftalate, lahko pa sproščajo tudi hlapne organske ogljikovodike in polhlapne organske ogljikovodike. Prisotnost teh nevarnih snovi vzbuja zaskrbljenost glede varnosti umetnih športnih in otroških igrišč. 

Kakšne so nevarnosti za zdravje?

Evropska komisija je junija 2016 agencijo ECHA zaprosila, da oceni, ali bi lahko prisotnost teh snovi v recikliranih gumenih zrncih na umetnih igriščih pomenila tveganje za zdravje splošnega prebivalstva, vključno z otroki, poklicnimi športniki in delavci, ki ta igrišča gradijo ali jih vzdržujejo. Vzrok za to so trditve o povečanem tveganju za nastanek raka pri otrocih, ki se igrajo na teh igriščih, o čemer so v zadnjih letih poročali mediji v številnih državah članicah EU.

Agencija ECHA je ocenila tveganja za zdravje, pri čemer je upoštevala izpostavljenost zaradi stika s kožo, zaužitja in vdihavanja. Ugotovitve so bile objavljene februarja 2017, njeni zaključki pa kažejo, da obstaja kvečjemu zelo nizka raven zaskrbljenosti zaradi izpostavljenosti zrncem.

Tveganje za nastanek raka kot posledice vseživljenjske izpostavljenosti gumenim zrncem je bilo ocenjeno kot zelo nizko glede na koncentracije policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO), izmerjene na evropskih športnih igriščih, kjer so bili vzeti vzorci. Izkazalo se je, da so koncentracije precej pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi.

Raven zaskrbljenosti v zvezi s prisotnostjo težkih kovin je bila ocenjena kot zanemarljiva, saj so ravni nižje od trenutno dovoljenih mejnih vrednosti za igrače v EU.

Prav tako ni bilo ugotovljenih pomislekov v zvezi s koncentracijami ftalatov, benzotiazola in metilizobutil ketona, saj so bile prav tako pod vrednostjo, ki povzroča zdravstvene težave.

Poročilo pa kljub temu vsebuje opozorilo, da lahko izpusti hlapnih organskih spojin povzročijo povečano stopnjo draženja kože in oči v primerih, ko se gumena zrnca uporabljajo v zaprtih prostorih.

Zakaj je potrebna nadaljnja preiskava?

V poročilu so bile izpostavljene tudi nekatere negotovosti, ki upravičujejo nadaljnjo preiskavo. Obstaja na primer zaskrbljenost o reprezentativnosti opravljenih študij za celotno Evropo (upoštevajoč dejstvo, da vzorci niso bili odvzeti v vseh državah članicah).

Agencija ECHA je predlagala številne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo teh negotovosti in kot primer dobre prakse.

  • Treba je razmisliti o omejitvah v okviru uredbe REACH, da bi se zagotovila dobava gumenih zrnc z zelo nizko koncentracijo PAO in morebitnih drugih podobnih nevarnih snovi.
  • Lastniki in upravljavci obstoječih (zunanjih in notranjih) igrišč morajo meriti koncentracije PAO in drugih snovi v gumenih zrncih na svojih igriščih, te podatke pa objaviti.
  • Proizvajalci gumenih zrnc in njihove krovne organizacije morajo pripraviti navodila, ki bi izdelovalcem in uvoznikom (recikliranega) gumenega polnila služila kot pripomoček pri preizkušanju materiala.
  • Evropska športna in nogometna združenja ter klubi morajo sodelovati s proizvajalci, da bodo informacije v zvezi z gumenimi zrnci v sintetičnih travah tako razumljive igralcem in širši javnosti.
  • Lastniki in upravljavci obstoječih igrišč v zaprtih dvoranah s polnili iz gumenih zrnc morajo poskrbeti za ustrezno prezračevanje.
  • Igralci, ki uporabljajo sintetična igrišča, morajo po igranju na umetnem igrišču izvesti osnovne higienske ukrepe.

Agencija ECHA je Evropski komisiji svojo oceno poslala 28. februarja 2017.   

Kako se bodo torej razjasnile negotovosti?

Decembra 2016 je nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje (RIVM) objavil študijo o zdravstvenih tveganjih v zvezi z gumenimi zrnci, ki so v uporabi na Nizozemskem, ta pa je potrdila, da je igranje na teh športnih igriščih varno.

Vendar pa je študija, podobno kot zaključki poročila agencije ECHA, predlagala priporočila za nadaljnje zmanjšanje zakonskih mejnih koncentracij PAO v gumenih zrncih, zlasti tistih, ki veljajo za potrošniške izdelke.  

Nizozemska je v skladu s tem 30. junija 2017 objavila namero, da pripravi dokumentacijo za omejitve, da bi omejila koncentracijo osmih policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) v zrncih, ki se uporabljajo kot polnilo pri sintetičnih travah ali v razsutih oblikah za uporabo na športnih in otroških igriščih.

Agencija ECHA je to dokumentacijo prejela 20. julija 2018.  

Kakšna je vsebina dokumentacije za omejitve?

V dokumentaciji za omejitev je ocenjeno tveganje za zdravje zaradi osmih PAO pri profesionalnih nogometaših (vključno z vratarji), otrocih, ki se igrajo na igriščih, in delavcih, ki gradijo in vzdržujejo športna in otroška igrišča.

Nizozemska na podlagi ocene priporoča, da se kombinirana mejna koncentracija za osem PAO, ki so prisotni v gumenih zrncih in zastirkah, ki se uporabljajo na igriščih s sintetično travo, otroških igriščih ter drugih športnih objektih, omeji na 17 mg/kg.

Trenutne mejne koncentracije, ki se uporabljajo pri širši javnosti, so določene na 100 mg/kg za dva PAO (benzo(a)piren in dibenzo(a,h)antracen) in 1 000 mg/kg za drugih šest (benzo(e)piren, benz(a)antracen, krizen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten).

Naslednji koraki

Odbori agencije ECHA bodo zdaj preverili, ali je dokumentacija za omejitev v skladu z zahtevami iz Priloge XV k uredbi REACH. V tem primeru se bo posvetovanje o dokumentaciji začelo septembra 2018.

Po začetku posvetovanja bodo imele zainteresirane strani na voljo šest mesecev za pripombe glede predlagane omejitve in pričakovanih učinkov.

Odbori agencije ECHA bodo ocenili dokumentacijo in pripravili mnenja. Odbor za oceno tveganja (RAC) agencije ECHA bo svoje mnenje sprejel julija 2019. Odbor za socialno-ekonomsko analizo (SEAC) bo svoje strokovno mnenje o predlogu podal do septembra 2019, pri čemer bo upošteval predložene informacije.

Mnenji obeh odborov bosta poslani Evropski komisiji. Končna odločitev bo sprejeta v postopku v odboru s pregledom držav članic in Evropskega parlamenta.

Ali je to vse?

Poleg dokumentacije za omejitve, ki jo je sestavila Nizozemska, bo agencija ECHA še naprej proučevala vplive drugih snovi v gumenih zrncih, pridobljenih iz odpadnih pnevmatik, na zdravje in morebiti tudi okolje. Ta preiskava lahko vodi k omejitvam koncentracij drugih snovi.

Načrtovani časovni razpored za predlog omejitve gumenih delcev

 

Začetek priprave predloga o omejitvi
30. junij 2017
Poziv za predložitev dokazov
23. julij–18. oktober 2017
Delavnica, ki jo je gostil nizozemski nacionalni inš;titut za javno zdravje in okolje (RIVM)
24. november 2017
Predložitev predloga o omejitvi
20. julij 2018
Javno posvetovanje o poročilu v skladu s Prilogo XV (če je opravljeno preverjanje skladnosti)
September 2018–februar 2019
Mnenje Odbora za oceno tveganja (RAC)
Julij 2019
Javno posvetovanje o mnenju Odbora za socialno-ekonomsko analizo (SEAC)
Julij 2019–avgust 2019
Mnenje Odbora za socialno-ekonomsko analizo
September 2019
Združeno končno mnenje, predloženo Komisiji
Nemudoma
Osnutek spremembe Priloge XVII (osnutek omejitve), ki ga pripravi Komisija
V treh mesecih po prejetju mnenj
Razprave med pristojnimi organi držav članic
2019–2020
Sprejetje predloga (v primeru soglasja)
2020