Institucije in organi EU

ECHA je agencija EU, katere delovanje ureja javno pravo EU, vendar deluje neodvisno od institucij EU (Sveta, Parlamenta, Komisije itd.) in je ločena pravna oseba. Vseeno pa je Komisija ključna institucionalna zainteresirana stran agencije ECHA in partnerka pri izvajanju njenih nalog.

Komisija je kot "varuhinja pogodb" odgovorna za pravilno uporabo zakonodaje EU, torej tudi ustanovitvenih uredb agencije ECHA, in nadzira porabo javnih sredstev v Agenciji, na primer kot notranji revizor Agencije. Komisija ima tudi tri sedeže z glasovalno pravico v upravnem odboru Agencije in predlaga tri predstavnike zainteresiranih strani za sedeže brez glasovalne pravice.

Vloga Komisije

Komisija je odgovorna za posodabljanje in dopolnjevanje uredb EU, ki določajo pristojnosti agencije ECHA (REACH/CLP/biocidi/PIC), poleg tega je zadolžena za neposredno izvajanje nalog v zvezi z več procesi iz uredb, vključno s sprejemanjem odločitev o omejevanju posameznih nevarnih kemičnih snovi ali identifikacijo snovi, za katere je treba pridobiti avtorizacijo. Sprejema tudi odločitve o dodelitvi avtorizacij v skladu z uredbo REACH in uredbo o biocidih.

Komisija lahko poleg tega agencijo ECHA pozove, naj pripravi predloge za omejitve kemičnih snovi ali predloge za njihovo uvrstitev med snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, lahko pa tudi sprejema odločitve v zvezi z identifikacijo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ter v zvezi z ocenjevanjem registracijske dokumentacije in snovi, če Odbor držav članic agencije ECHA ne more doseči soglasja.

Komisija poleg tega pripravlja izvedbeno zakonodajo, ki je potrebna za uveljavitev določb, na primer:

  • uredbo o pristojbinah, v kateri so določene pristojbine, ki jih mora industrija plačati za dejavnosti v zvezi z REACH in biocidi, na primer za vloge za registracijo ali avtorizacijo;
  • dve uredbi o ureditvah za komisijo agencije ECHA za pritožbe in
  • uredbo o testnih metodah.

Splošneje je Komisija zadolžena za pripravo predlogov za politiko EU o obvladovanju tveganj in nevarnosti zaradi kemičnih snovi ter pogajanja o njihovem sprejetju. V zvezi s tem lahko zaprosi agencijo ECHA za znanstveno svetovanje, kar vključuje tudi podporo pri mednarodnih dejavnostih EU.

Komisiji pri izvajanju nalog pomagajo odbori ali drugi organi, sestavljeni iz predstavnikov držav članic.

Generalni direktorati (GD) Evropske komisije in ECHA

Agencija ECHA je sicer v stiku z različnimi GD Komisije, tesno pa je povezana z GD za podjetništvo in industrijo (ENTR) in GD za okolje (ENV), ki sta soodgovorna za uredbi REACH in CLP.

GD ENTR je osrednji GD agencije za institucionalne in administrativne zadeve, vključno s proračunskimi vprašanji in vprašanji zaposlovanja v razmerju z drugimi službami Komisije, odgovoren je tudi za več zakonskih aktov EU, ki so povezani s politiko kemikalij (npr. o gnojilih, čistilnih sredstvih, eksplozivih).

GD za okolje je odgovoren za uredbo o biocidih in uredbo o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) ter vodi dejavnosti EU v zvezi z mednarodno politiko o kemikalijah (npr. OECD, Stockholmska in Rotterdamska konvencija, SAICM).

Agencija ECHA tesno sodeluje tudi s Skupnim raziskovalnim središčem Komisije v zvezi z vprašanji, kot je ocena tveganja nanomaterialov; pri programu za pregled ocene tveganja biocidov ter dejavnostih za razvoj in validacijo alternativnih metod preskušanja na živalih.

Zaradi najrazličnejših oblik vzajemnega delovanja med agencijo ECHA in Komisijo so njuni predstavniki na različnih hierarhičnih ravneh in v različnih okvirih v vsakodnevnih stikih – naj gre za neformalno delo, formalne regulativne dejavnosti ali področje administracije.

Evropski parlament in ECHA

Evropski parlament je kot del zakonodajne veje oblasti EU odgovoren za odločanje o vsebini in dokončno sprejetje zakonodaje, ki ureja in usmerja delovanje agencije ECHA. (To nalogo opravlja skupaj s Svetom po tako imenovanem rednem zakonodajnem postopku.)

Evropski parlament je tudi del proračunskega organa EU in torej sprejema odločitve v zvezi s predlogom proračuna Agencije (kolikor ni zajet v prihodke od pristojbin), podeljuje tudi "razrešnico" oziroma dokončno odobritev proračuna agencije za določeno leto (po reviziji in dokončanju letnih računovodskih izkazov). Vprašanja, povezana s proračunom Agencije, lahko obravnavata parlamentarna odbora za proračun (BUDG) in proračunski nadzor (CONT).

V Parlamentu vsa vsebinska vprašanja v zvezi z dejavnostmi agencije ECHA obravnava Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI), vsako leto jeseni tudi poteka izmenjava mnenj med odborom in izvršnim direktorjem Agencije. Agencijo ECHA lahko tudi povabijo k udeležbi na drugih sejah odbora, kadar je to pomembno za razprave na odboru.

Evropski parlament imenuje dve neodvisni osebi v upravni odbor agencije ECHA. Poleg tega odbor ENVI lahko imenuje neformalno kontaktno točko za redne stike z Agencijo. Agencija v zvezi s posebnimi področji njenega delovanja tudi priložnostno sodeluje s posameznimi poslanci EP.

Svet Evropske unije in ECHA

Svet Evropske unije je kot del zakonodajne veje oblasti EU odgovoren za odločanje o vsebini in dokončno sprejetje zakonodaje, ki ureja in usmerja delovanje agencije ECHA. (To nalogo opravlja skupaj s Parlamentom po tako imenovanem rednem zakonodajnem postopku.)

Svet je tudi del proračunskega organa EU in torej sprejema odločitve v zvezi s predlogom proračuna agencije (kolikor ni zajet v prihodke od pristojbin), podeljuje tudi "razrešnico" oziroma dokončno odobritev proračuna agencije za določeno leto (po reviziji in dokončanju letnih računovodskih izkazov).

Svet je prav tako odgovoren za imenovanje članov upravnega odbora agencije ECHA, ki jih določijo posamezne države članice, ter članov odbora držav članic in odbora za biocidne proizvode.

Druge decentralizirane agencije EU

Agencija ECHA redno sodeluje z drugimi decentraliziranimi agencijami EU glede vprašanj skupnega interesa, kadar je to pomembno za njihove naloge. Agencija ECHA je za okrepitev tega sodelovanja tudi podpisala memorandum o soglasju z več agencijami: pri tem si zlasti prizadeva za izmenjavo informacij; večje medsebojno razumevanje in okrepljeno sodelovanje – kjer je bilo to primerno, tudi s skupnimi projekti.

Agencija ECHA sodeluje z drugimi agencijami tudi prek mreže vodij agencij EU in mreže vodij uprave. To delovanje v medagencijskih forumih spodbuja sodelovanje, usklajevanje ter izmenjavo znanja in najboljših praks pri vprašanjih, ki so v skupnem interesu za upravljanje in vodenje agencij EU. Agencija ECHA bo usklajevala delo obeh mrež do marca 2012 in bo do marca 2013 ostala del tako imenovane trojke agencij, ki podpira usklajevanje mrež ter zagotavlja kontinuiteto v enoletnih obdobjih usklajevanja.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)