Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Określ wszystkie dostępne informacje

Pierwszy krok polega na określeniu wszystkich istotnych dostępnych informacji o samej mieszaninie i, w razie potrzeby, o poszczególnych substancjach zawartych w mieszaninie. Ważne jest, aby wiedzieć, że w odniesieniu do niektórych zagrożeń klasyfikacja zawsze opiera się na poszczególnych substancjach zawartych w mieszaninie. Dlatego musisz dobrze znać zagrożenia stwarzane przez substancje zawarte w Twojej mieszaninie. Twoim głównym źródłem informacji powinni być Twoi dostawcy.

 

Co należy uznać za źródła „wszystkich dostępnych informacji"?
 • Wszystkie istniejące informacje własne o mieszaninie i o substancjach zawartych w mieszaninie.
 • Aktualną kartę charakterystyki lub inną formę informacji dotyczących bezpieczeństwa, które powinien dostarczyć Twój dostawca w odniesieniu do importowanej mieszaniny lub substancji i/lub mieszanin, które mają być wykorzystane w tworzonej mieszaninie.
 • Klasyfikację zgodną z przepisami dotyczącymi transportu, dostarczoną przez Twojego dostawcę.
  • Klasyfikacja transportowa sporządzona zgodnie z zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych – przepisy modelowe lub zgodnie z regulacjami modelowymi dotyczącymi transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), żeglugi śródlądowej (ADN), drogą powietrzną (ICAO TI) lub morską (IMDG), może wskazać potrzebę dalszej analizy zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę.
  • Mimo że kryteria klasyfikacji stosowane w klasyfikacji transportowej i zgodne z CLP są przeważnie takie same, przepisy transportowe mają różny zakres i klasyfikacja transportowa niekoniecznie obejmuje wszystkie zagrożenia, które może stwarzać mieszanina.
 • Wykaz klasyfikacji i oznakowania na stronie internetowej ECHA, który obejmuje:
  • Klasyfikacje substancji zharmonizowanych na szczeblu UE (tabela 3.1 w załączniku VI do CLP). Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji są prawnie wiążące w UE/EOG i należy je uwzględnić w klasyfikacji mieszaniny zawierającej taką substancję.
  • Klasyfikacje substancji przedstawione przez producentów i importerów w zgłoszeniach& klasyfikacji i oznakowania lub w dokumentacji rejestracyjnej. Taka klasyfikacja obejmuje wszelkie obowiązujące zharmonizowane klasyfikacje oraz samodzielne klasyfikacje dotyczące zagrożeń, których nie obejmuje zharmonizowana klasyfikacja.
 • Ogólnie dostępną bazę danych ECHA, która zawiera informacje na temat zarejestrowanych substancji. Baza jest dostępna w polu „Wyszukaj chemikalia" na stronie internetowej ECHA w dziale informacji o chemikaliach.
 • Dalsze źródła, np. eCHEMPortal OECD, i inne źródła wymienione w rozdziale 10 Wstępnych wytycznych dotyczących rozporządzenia CLP ..
 • Jako nowe dowody naukowe należy również uwzględnić opinie uznanych na arenie międzynarodowej technicznych komitetów naukowych (zwłaszcza Komitetu ds. Oceny Ryzyka ECHA) lub inne informacje dostępne na stronie internetowej ECHA.

 

Jakie informacje podstawowe są potrzebne, aby zdecydować o tym, czy mieszanina może stwarzać zagrożenie fizyczne, zagrożenie dla zdrowia lub środowiska?

Podstawowe informacje, które musisz wymienić w odniesieniu do każdej substancji zawartej w mieszaninie, obejmują:

a.     tożsamość substancji, 

b.    stężenie substancji w mieszaninie,

c.     jej klasyfikację oraz wszelkie wyznaczone specyficzne stężenia graniczne lub współczynniki mnożnikowe (współczynniki M),

d.    szczegółowe informacje na temat wszelkich zanieczyszczeń i dodatków występujących w substancji, w tym na temat ich tożsamości, klasyfikacji i koncentracji. Zasadniczo należy brać pod uwagę substancje, których odnośne poziomy są równe lub przekraczają 0,1%, nie mniej jednak odpowiednie stężenie ostatecznie zależy od klasy zagrożenia i substancji.

Jeśli składnik mieszaniny sam jest mieszaniną, należy uzyskać informacje o substancjach wchodzących w skład danej mieszaniny, w tym o poziomach ich stężenia, klasyfikacjach i wszelkich obowiązujących specyficznych stężeniach granicznych lub współczynnikach M.

Zgodnie z CLP do celów klasyfikacji należy uwzględnić „wszystkie dostępne" dane lub informacje.

 

Jakie rodzaje szczególnych informacji mogą być potrzebne?

Szczególnymi informacjami mogą być dane badawcze dotyczące samej mieszaniny lub substancji zawartych w mieszaninie, na przykład w formie:

 • raportów badawczych,
 • podsumowań przebiegu badania,
 • odpowiednich parametrów określonych w danych badawczych (np. szacunkowe wartości ostrej toksyczności).

 

Czym są stężenia graniczne i współczynniki M?

Stężenie graniczne oznacza minimalne stężenie pojedynczej substancji, która determinuje klasyfikację mieszaniny, lub sumę stężeń odpowiednich substancji, gdzie wynik kilku substancji kumuluje się.

Stężenia graniczne mogą mieć charakter ogólny w odniesieniu do klasy zagrożenia, zróżnicowania lub kategorii (ogólne stężenie graniczne, ang. GCL) lub mogą być specyficzne dla danej substancji (specyficzne stężenie graniczne, ang. SCL). ). Specyficzne stężenie graniczne można przypisać substancji na podstawie jej mocy, aby dostosować jej wpływ na klasyfikację mieszaniny. Pojęcie specyficznego stężenia granicznego stosuje się głównie w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia. Specyficzne stężenia graniczne są nadrzędne wobec ogólnych stężeń granicznych.

W odniesieniu do klasy zagrożenia „Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego" zamiast specyficznego stężenia granicznego stosuje się współczynniki mnożnikowe (współczynniki M). Współczynniki M zdefiniowano w celu zwrócenia większej uwagi na substancje sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (kategorie „Ostre 1" lub „Chroniczne 1") podczas klasyfikowania mieszanin. Stosuje się je w celu wyznaczenia klasyfikacji mieszaniny, w której obecna jest dana substancja.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 1.5 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP.

Określ wszystkie dostępne informacje

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1