Dokonaj przeglądu klasyfikacji

Należy pamiętać, że przegląd klasyfikacji mieszaniny może być wymagany z wielu powodów.

 

Zmiany w zharmonizowanej klasyfikacji substancji składowych

Zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji w załączniku VI do CLP można zmienić po pojawieniu się nowych informacji oraz dokonaniu ich przeglądu. Może to wpłynąć na klasyfikację Twojej mieszaniny. Takie zmiany zharmonizowanej klasyfikacji należy przyjąć po upływie okresu przejściowego wynoszącego zazwyczaj osiemnaście miesięcy od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oprócz tego może się okazać, że podczas badania dostępnych danych dotyczących klasyfikacji zidentyfikowałeś określone aspekty, które w dalszym ciągu są przedmiotem dyskusji. Na przykład złożony został wniosek dotyczący zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji, lecz zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji nie zostały jeszcze sfinalizowane i nie są jeszcze uwzględnione w części 3 załącznika VI do CLP albo substancja ma wiele różnych wpisów w wykazie&klasyfikacji i oznakowania, a rozmowy zmierzające do osiągnięcia porozumienia w sprawie klasyfikacji trwają lub można założyć ich rozpoczęcie. Świadczy to o tym, że klasyfikacja substancji wkrótce może ulec zmianie. W takiej sytuacji należy regularnie sprawdzać opublikowane zmiany rozporządzenia CLP (dostosowania do postępu technicznego), właściwe wpisy w wykazie &klasyfikacji i oznakowania oraz odpowiednie opinie wydawane przez komitety techniczne i naukowe (w szczególności opinie Komitetu ds. Oceny Ryzyka ECHA).

 

Zmiany w klasyfikacji w karcie charakterystyki wprowadzone przez Twojego dostawcę

Jeśli Twój dostawca zmienił klasyfikację stosowanej lub importowanej przez Ciebie substancji lub mieszaniny, zawsze musisz ponownie ocenić klasyfikację tworzonej lub importowanej przez Ciebie mieszaniny.

 

Zmiany w mieszaninie

Jeśli zmianę w mieszaninie wprowadza formulator w UE/EOG albo producent importowanej mieszaniny spoza UE/EOG, należy przeprowadzić nową ocenę. Zmiana klasyfikacji może wynikać z:

a.     Zmiany stężenia jednego lub więcej składników stwarzających zagrożenie (zob. tabela 1.2 w załączniku I do CLP).

b.    Zmiany składu polegającej na zastąpieniu lub dodaniu jednego lub więcej składników.

c.     Istotne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi partiami może wymagać nowej oceny klasyfikacji. Drobne modyfikacje nie muszą wpływać na klasyfikację. Zostało to wyjaśnione w rozdziale 1.6.3.2.2 Poradnika na temat stosowania kryteriów CLP (Zasady pomostowe – Podział na partie).

 

Nowe informacje o substancjach

Proces rejestracji przewidziany w rozporządzeniu REACH wymaga zbierania i generowania informacji o substancjach na szeroko zakrojoną skalę. Przyczyniło się to do znacznego zwiększenia dostępności informacji i często zmusza do przeglądu klasyfikacji i oznakowania mieszanin zawierających takie substancje.

 

Zmiany kryteriów

Zmiana klasyfikacji mieszaniny może również wynikać ze zmian przepisów prawnych, a zwłaszcza zmiany kryteriów klasyfikacji w wyniku dostosowania do postępu technicznego CLP. Takie zmiany kryteriów CLP należy przyjąć po upływie okresu przejściowego wynoszącego zazwyczaj osiemnaście miesięcy od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli konieczne okaże się dostosowanie klasyfikacji mieszaniny zgodnie z wynikiem nowej oceny i trzeba będzie jak najszybciej aktualizować etykietę i kartę charakterystyki, wówczas musisz na bieżąco śledzić zarówno nowe informacje, jak i zmiany legislacyjne. Oprócz tego powinieneś niezwłocznie opracować plan reagowania na zmiany związane z klasyfikacją i oznakowaniem.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)