Podsumowanie obowiązków wynikających z umieszczenia substancji SVHC na liście kandydackiej

Przedsiębiorstwa mogą posiadać zobowiązania prawne wynikające z umieszczenia substancji na liście kandydackiej. Zobowiązania te, które wchodzą w życie od daty umieszczenia na liście, odnoszą się nie tylko do wymienionych substancji w ich postaci własnej bądź w mieszaninach, ale także do ich obecności w wyrobach.

Substancje w wyrobach

W UE lub EOG dostawcy wyrobów, które zawierają substancje znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% w/w, muszą przekazać swoim klientom odpowiednie informacje umożliwiające bezpieczne korzystanie z wyrobu.

W przypadku wyrobów, które zawierają substancje znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% w/w, dostawcy z UE lub EOG muszą dostarczyć na wniosek konsumenta wystarczające informacje umożliwiające bezpieczne korzystanie z wyrobu. Informacje te muszą zostać przekazane w ciągu 45 dni od daty otrzymania wniosku.

Producenci lub importerzy wyrobów z UE i EOG muszą powiadomić ECHA, jeżeli ich wyrób zawiera substancję figurującą na liście kandydackiej. Obowiązek ten ma zastosowanie, jeżeli substancja występuje w tych wyrobach w łącznej ilości powyżej jednej tony na producenta lub importera na rok i jeżeli substancja występuje w tych wyrobach w stężeniu powyżej 0,1% w/w.

Powiadomienia należy składać nie później niż w ciągu 6 miesięcy po umieszczeniu substancji na liście kandydackiej. Powiadomienie nie jest wymagane, jeżeli:

  • producent lub importer wyrobu może wykluczyć narażenie ludzi i środowiska podczas stosowania wyrobu i jego utylizacji. W takich przypadkach producent lub importer musi jednak dostarczyć odbiorcy wyrobu odpowiednie instrukcje.
  • Substancja została już zarejestrowana dla danego zastosowania.

Karty charakterystyki dla substancji w ich postaci własnej oraz substancji w mieszaninach

Dostawcy substancji z listy kandydackiej z UE i EOG (dostarczanych w postaci własnej lub jako składniki mieszanin) muszą przekazać klientom kartę charakterystyki.

Należy zaktualizować sekcję 15 wcześniejszych kart charakterystyki, aby uwzględnić identyfikację substancji jako stanowiącej bardzo duże zagrożenie (SVHC) (art. 31 ust. 9 lit. a)).

W przypadku mieszanin, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (WE) nr 1272/2008 nie są klasyfikowane jako niebezpieczne, dostawcy z UE i EOG muszą dostarczyć odbiorcom na ich wniosek kartę charakterystyki, jeżeli:

  • mieszanina zawiera co najmniej jedną substancję o indywidualnym stężeniu w mieszaninie ≥0,1% w/w dla mieszanin niewystępujących w postaci gazu;
  • substancja ta znajduje się na liście kandydackiej zgodnie z art. 57 lit. d (substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT)), lit. e (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)) lub lit. f (substancja budząca równoważne obawy).

Nie ma to wpływu na ogólne zobowiązanie dotyczące wszystkich dostawców z UE i EOG dla mieszanin, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne, polegające na dostarczeniu odbiorcom na ich wniosek karty charakterystyki, jeżeli mieszanina zawiera substancję o stężeniu indywidualnym ≥1% w/w dla mieszanin niewystępujących w postaci gazu oraz ≥0,2% obj. dla mieszanin gazowych, gdy substancja ta stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.

Minimalizacja emisji

W przypadku substancji spełniających kryteria PBT i vPvB, najpóźniej w momencie ich umieszczenia w postaci własnej na liście kandydackiej, producenci i importerzy wykorzystują informacje zawarte w Raporcie bezpieczeństwa chemicznego przy wdrażaniu środków zarządzania ryzykiem, które powodują minimalizację narażenia i emisji w odniesieniu do ludzi i środowiska w swoich lokalizacjach i zalecaniu takich środków dla dalszych użytkowników. Na podstawie tego zalecenia dalsi użytkownicy muszą określić i zastosować odpowiednie środki, aby odpowiednio kontrolować związane z nimi ryzyko.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)