Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Zalecenie dotyczące uwzględnienia substancji na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Zalecenie dotyczące uwzględnienia substancji na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

ECHA regularnie ocenia substancje z listy kandydackiej w celu ustalenia, które z nich należy w pierwszej kolejności umieścić w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Decyzje te podejmuje się w oparciu o informacje dotyczące właściwości substancji, rozpowszechnionego zastosowania lub obecności dużych ilości objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Częścią procesu są organizowane przez ECHA 90-dniowe konsultacje społeczne.

Projekt zalecenia obejmuje między innymi następujące informacje:

  • Data ostateczna, po upływie której wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji jest zabronione, chyba że zostało udzielone zezwolenie lub dany sposób stosowania jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia;
  • Ostateczny termin składania wniosków, przed upływem którego wnioski muszą być złożone, jeśli wnioskodawca chce kontynuować wprowadzanie substancji do obrotu lub stosować ją po upływie daty ostatecznej;
  • Okresy przeglądu obowiązujące w stosunku do niektórych zastosowań (jeśli dotyczy);
  • Zastosowania zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia (jeśli dotyczy).

Komitet państw członkowskich przygotowuje opinię w sprawie projektu zalecenia, biorąc pod uwagę uwagi przedłożone podczas konsultacji społecznych.

Opinia komitetu i uwagi zgromadzone podczas konsultacji społecznych pomagają ECHA sfinalizować zalecenie. Zalecenie ECHA jest przekazywane Komisji Europejskiej, która podejmuje decyzję w sprawie substancji zawartych w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Zwolnienia

Obowiązują pewne ogólne zwolnienia z wymogu uzyskania zezwolenia. Oprócz tych ogólnych zwolnień, ECHA może zaproponować zwolnienia dotyczące konkretnych substancji i zastosowań, jeśli przepisy unijne określają minimalne wymogi w zakresie właściwej kontroli zagrożeń mającej na celu ochronę zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Zwolnienia te są szczegółowo opisane w zaleceniu przedłożonym przez ECHA Komisji.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1