Statystyki dotyczące dalszych zastosowań objętych udzielonymi zezwoleniami

Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą obejmować zastosowania danej substancji przez wnioskodawcę, zastosowania w dalszej części łańcucha dostaw lub oba te rodzaje zastosowań.

Dalsi użytkownicy, do których odnosi się zezwolenie udzielone uczestnikowi ich łańcucha dostaw, muszą powiadomić Europejską Agencję Chemikaliów o stosowanych przez nich substancjach chemicznych. Wymóg ten wynika z art. 66 rozporządzenia REACH.

ECHA prowadzi rejestr zgłoszeń dalszych użytkowników i przekazuje zawarte w nich dane właściwym organom państw członkowskich.

Poniższy wykres przedstawia rozkład wszystkich otrzymanych do tej pory zgłoszeń od dalszych użytkowników. W celu uzyskania pełnego obrazu udzielone zezwolenia przedstawiono również w rozbiciu na poszczególne substancje. ECHA będzie aktualizować te informacje co kwartał.

Szczegółowe informacje na temat geograficznego rozmieszczenia zastosowań znajdują się w sekcji „Mapy i wykresy”.

Informacje zebrane z poszczególnych zgłoszeń zostały wyszczególnione w „rejestrze zgłoszeń”.

Przedstawione informacje pochodzą ze zgłoszeń otrzymanych od użytkowników, w związku z czym mogą zawierać pewne nieścisłości. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w informacji prawnej ECHA.

Kontekst:

Przyznanie zezwolenia na stosowanie SVHC jest możliwe, jeżeli wnioskodawca może wykazać, że ryzyko wynikające z zastosowania tej substancji jest odpowiednio kontrolowane lub że korzyści społeczno-ekonomiczne przewyższają ryzyko i nie istnieją odpowiednie rozwiązania alternatywne. Wszystkie zezwolenia podlegają ograniczonemu w czasie okresowi przeglądu. Celem procesu uzyskiwania zezwoleń jest stopniowe zastępowanie substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) przez mniej niebezpieczne substancje lub technologie, o ile odpowiednie rozwiązania alternatywne są dostępne i możliwe do zastosowania z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze udzielania zezwoleń, należy zapoznać się z linkami dostępnymi na tej stronie.

Dalsze informacje na temat ogólnodostępnej wersji rejestru zgłoszeń i jego założeń znajdują się w „Informacjach pochodzących z opublikowanych przez ECHA zgłoszeń dalszych użytkowników”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 15 6 21
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 176 4 180
Lead chromate molybdate sulphate red 158 4 162
Trichloroethylene (TCE) 231 20 251
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Sodium chromate 1 2 3
Potassium chromate 1 2 3
Total 599 120 719
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
[PDF]

 

Liczbę zgłoszeń dalszych użytkowników zlicza się w następujący sposób:

  • Każde zastosowanie w danym miejscu wytwarzania jest liczone jako osobne zgłoszenie, a raportowana jest całkowita liczba aktywnych zgłoszeń (zastosowań). Na przykład przypadek czterech zastosowań substancji w jednym miejscu wytwarzania oraz trzech (takich samych lub różnych) zastosowań w innym miejscu zlicza się jako siedem zgłoszeń.
  • Jeśli ECHA otrzyma następnie aktualizację zgłoszenia wykazującą, że dana substancja nie jest już stosowana w danym miejscu (zaprzestano jej stosowania lub została ona zastąpiona), liczba zastosowań w danym miejscu zostanie odliczona od bieżącej całkowitej liczby zgłoszeń.
  • Zastosowania, dla których upłynął okres przeglądu zezwolenia oraz dla których nie złożono żadnego sprawozdania z przeglądu, odlicza się od zliczonych wartości (dotyczy to również przypadków stosowania substancji przez posiadaczy zezwoleń).

Uwaga: Statystyki opublikowane przed czerwcem 2018 r. zawierały pewne nieścisłości spowodowane błędem w algorytmie zliczającym. Według stanu z czerwca 2018 r. błędy poprzednich okresów zostały skorygowane z mocą wsteczną w odniesieniu do wszystkich danych. Korekta wpłynęła w głównej mierze na wartości zliczone dla heksabromocyklododekanu (HBCDD) oraz, w mniejszym stopniu, dla innych substancji.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)