Stages

ontent>

ECHA is op zoek naar pas afgestudeerden die willen bijdragen tot de dagelijkse activiteiten van het Agentschap.

Er zijn jaarlijks maximaal twintig stageplaatsen voor pas afgestudeerden, in wetenschappelijke domeinen zoals chemie, toxicologie, biologie, milieuwetenschappen en -technologie, en in administratieve taken zoals wetgeving, communicatie, financiën, human resources en ICT. De stages beginnen gewoonlijk aanvang maart of september.

Het stageprogramma is bedoeld voor:

  • pas afgestudeerden van een universitaire opleiding of equivalente (technische) beroepsopleiding in vakgebieden die relevant zijn voor de toepasselijke wetgeving inzake chemische stoffen of andere vakgebieden die van belang zijn voor de administratieve taken van een EU-instelling;
  • werknemers in de overheids- of particuliere sector die op universitair niveau werkzaam zijn in vakgebieden die relevant zijn voor de toepasselijke wetgeving inzake chemische stoffen.

Interviews met voormalige stagiairs


Duur

De stages kunnen drie tot zes maanden duren en zijn tot hoogstens zes maanden verlengbaar.

Beurzen

De stageregeling voorziet in een beurs van ongeveer 1 300 EUR.

Stagiairs die door hun werkgever worden doorbetaald of een andere beurs of toelage ontvangen, komen slechts voor een beurs van ECHA in aanmerking als het ontvangen bedrag kleiner is dan het voornoemde bedrag. In dat geval ontvangen stagiairs een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen hun inkomen en het bedrag van de ECHA-beurs.

Stagiairs die nog tewerkgesteld zijn, moeten een door hun werkgever ondertekende verklaring van bezoldiging, kosten en toelagen verstrekken.

Toelatingsvoorwaarden

Om te kunnen solliciteren naar een stage moet u:

  • onderdaan zijn van een lidstaat van de EU of van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein). Onderdanen van kandidaat-lidstaten die gebruikmaken van een pretoetredingsstrategie, kunnen worden toegelaten mits de begroting en de capaciteit van ECHA toereikend zijn om ze te verwelkomen. Een beperkt aantal onderdanen van niet-lidstaten kunnen eveneens worden aanvaard;
  • in het Engels kunnen communiceren, aangezien dit de voertaal van ECHA is;
  • een universitair of equivalent diploma hebben behaald of op universitair niveau werkzaam zijn in vakgebieden die relevant zijn voor ECHA.

Als u wordt geselecteerd, wordt u uitgenodigd voor een telefonisch en/of persoonlijk interview.

Stagiairs krijgen geen ziekteverzekering. Voordat uw stage aanvangt, moet u bewijzen dat u gedekt bent door een ziekte- en ongevallenverzekering die geldig is in Finland.

Er worden geen stages aangeboden aan kandidaten die al eens bij een Europese instelling of een Europees orgaan stage hebben gelopen, al bij een Europese instelling of een Europees orgaan hebben gewerkt of gedurende meer dan acht weken als interimaris, onderzoeker of intern deskundige voor ECHA hebben gewerkt.