Sommarju tal-obbligi li jirriżultaw mill-inklużjoni tal-SVHCS fil-Lista ta’ Kandidati

Il-kumpaniji jista’ jkollhom obbligi legali li jirriżultaw mill-inklużjoni ta’ sustanzi fil-Lista ta’ Kandidati. Dawn l-obbligi, li huma effettivi mid-data tal-inklużjoni, ma jirreferux biss għas-sustanzi elenkati b’mod individwali jew f’taħlitiet iżda wkoll għall-preżenza tagħhom f’oġġetti.

Sustanzi fl-Oġġetti

Fornituri tal-UE jew taż-ŻEE ta’ oġġetti li fihom sustanzi fil-Lista ta’ Kandidati f’konċentrazzjoni ogħla minn 0.1% w/w għandhom jipprovdu biżżejjed informazzjoni biex jippermettu l-użu sikur tal-oġġett lill-klijenti tagħhom.

Fuq talba minn konsumatur, fornituri tal-UE jew taż-ŻEE ta’ oġġetti li fihom sustanzi fil-Lista ta’ Kandidati f’konċentrazzjoni ogħla minn 0.1% w/w għandhom jipprovdu biżżejjed informazzjoni biex jippermettu użu sikur tal-oġġett. Din l-informazzjoni għandha tingħata lil min jitlobha fi żmien 45 jum minn meta tasal it-talba.

Il-produtturi u l-importaturi ta’ oġġetti tal-UE u taż-ŻEE għandhom jinnotifikaw lill-ECHA jekk l-oġġett tagħhom ikun fih sustanza fil-Lista ta’ Kandidati. Dan l-obbligu japplika jekk is-sustanza hija preżenti f’dawk l-oġġetti fi kwantitajiet li jammontaw għal aktar minn tunnellata waħda għal kull produttur jew importatur fis-sena u jekk is-sustanza tkun preżenti f’dawk l-oġġetti f’konċentrazzjoni ’l fuq minn 0.1% (w/w).

In-notifiki għandhom jiġu sottomessi mhux aktar tard minn sitt (6) xhur wara l-inklużjoni fil-Lista ta’ Kandidati. Notifika mhijiex meħtieġa meta:

  • il-produttur jew l-importatur ta’ oġġett jista’ jeskludi l-esponiment tal-bnedmin u tal-ambjent waqt l-użu u r-rimi tal-oġġett. F’dawn il-każijiet, il-produttur jew l-importatur għandu madankollu jipprovdi struzzjonijiet xierqa lid-destinatarju tal-oġġett.
  • Is-sustanza diġà ġiet reġistrata għal dak l-użu.

Skedi ta’ Data ta’ Sigurtà għal sustanzi individwali u sustanzi f’taħlitiet

Il-fornituri tal-UE u taż-ŻEE ta’ sustanzi fil-Lista ta’ Kandidati (fornuti b’mod individwali jew f’taħlitiet) għandhom jipprovdu lill-klijenti tagħhom bi skeda ta’ data ta’ sigurtà.

It-taqsima 15 tal-iskedi ta’ data ta’ sigurtà li diġà jeżistu għandha tiġi aġġornata biex tirrifletti l-identifikazzjoni tas-sustanza bħala SVHC (Artikolu 31(9)(a)).

Fornituri tal-UE u taż-ŻEE ta’ taħlitiet mhux ikklassifikati bħala perikolużi skont ir-Regolament dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (KE) Nru 1272/2008 għandhom jipprovdu lid-destinatarji, fuq talba tagħhom, bi skeda ta’ data ta’ sigurtà, jekk:

  • it-taħlita jkun fiha mill-inqas sustanza waħda b’konċentrazzjoni b’mod individwali fit-taħlita ta’ ≥ 0.1% w/w għal taħlitiet mhux gassużi; u
  • dik is-sustanza tkun fil-Lista ta’ Kandidati skont jew l-Artikoli 57(d) (persistenti, bijoakkumulattivi u tossiċi (PBT), (e) (persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna (vPvB)) jew (f) (sustanza li tqajjem livell ekwivalenti ta’ tħassib).

Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligu ġenerali għall-fornituri kollha tal-UE u taż-ŻEE ta’ taħlitiet mhux ikklassifikati bħala perikolużi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 biex jipprovdu lid-destinatarji, fuq talba tagħhom, bi skeda ta’ data ta’ sigurtà jekk it-taħlita jkun fiha sustanza b’konċentrazzjoni b’mod individwali ta’ ≥ 1% w/w għal taħlitiet mhux gassużi u ta’ ≥ 0.2% skont il-volum għal taħlitiet gassużi fejn dik is-sustanza tippreżenta perikli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

Minimizzazzjoni tar-rilaxxi

Għal sustanzi li jissodisfaw il-kriterji PBT u vPvB, u l-aktar tard meta jkunu inklużi bħala tali fil-Lista ta’ Kandidati, manifatturi u importaturi għandhom jużaw l-informazzjoni fis-CSR tagħhom meta jimplimentaw fuq is-siti tagħhom, u jirrakkomandaw għal utenti downstream, miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji li jimminimizzaw l-esponiment u l-emissjonijiet għall-bnedmin u għall-ambjent. Fuq il-bażi ta’ dik ir-rakkomandazzjoni, l-utenti downstream għandhom jidentifikaw u japplikaw miżuri xierqa biex jikkontrollaw b’mod adegwat ir-riskji relatati.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)