Cheminės medžiagos identifikavimas

Taikant cheminės medžiagos tapatybės nustatymo procedūrą nustatoma cheminės medžiagos tapatybė.

Tikslus cheminės medžiagos tapatybės nustatymas – būtina daugelio REACH, CLP reglamentuose apibrėžtų ir biocidų procesų sąlyga. Taikant šią procedūrą galima veiksmingai ir teisingai parengti bendrą registraciją pagal REACH reglamentą bei užtikrinti, kad bandymo duomenys būtų tinkami laikantis REACH reglamento nuostatų registruotoms cheminėms medžiagoms. Nustačius šią tapatybę galima atlikti išsamų registruotos cheminės medžiagos keliamo pavojaus ir rizikos vertinimą.

Tinkamai nustačius cheminės medžiagos tapatybę taip pat įmanoma:

  • dalytis informacija, kad nereikėtų atlikti nebūtinų bandymų su gyvūnais ir nedaryti nepagrįstų išlaidų;
  • bandymo duomenis gali naudoti kitos bendrovės ir cheminių medžiagų grupėje galima taikyti analogijos metodą;
  • nustatyti, ar cheminė medžiaga įtraukta į autorizacijos sąrašą, apribojimų sąrašą ir ar jai galioja suderintas klasifikavimas bei ženklinimas.

Cheminės medžiagos tapatybė paprastai apibrėžiama naudojant:

  • cheminį pavadinimą, pvz., benzenas;
  • numerį, pvz., EC numeris 200-753-7, ir
  • cheminę sudėtį, pvz., >99 proc. benzenas ir < 1 proc. toluenas.  Sudėtis nustatoma atliekant cheminę analizę.  

Teisės aktuose nustatytos procedūros, kurias taikant svarbus vaidmuo tenka cheminės medžiagos tapatybės nustatymui:

 

REACH užklausa

Bendrovės, ketinančios registruoti cheminę medžiagą, kuriai netaikomas pereinamasis laikotarpis, ar cheminę medžiagą, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis ir kuri nėra preliminariai įregistruota, privalo pateikti ECHA užklausą, ar dėl tos pačios cheminės medžiagos jau nebuvo įteikta registracija.

Tikslus cheminės medžiagos tapatybės nustatymas yra svarbi užklausos proceso dalis siekiant užtikrinti, kad tą pačią cheminę medžiagą ketinančios registruoti ar ją jau užregistravusios bendrovės tinkamu laiku užmegztų tarpusavio ryšius. Taip užtikrinamas tinkamas dalijimasis duomenimis. 

 

REACH registracija

Registracija pagrįsta principu „viena cheminė medžiaga, viena registracija". Kitaip tariant, tos pačios cheminės medžiagos gamintojai ir importuotojai įpareigoti savo registraciją pateikti kartu.

Tikslus cheminės medžiagos tapatybės nustatymas – svarbi registracijos proceso dalis siekiant užtikrinti, kad tos pačios cheminės medžiagos registruotojai būtų priskiriami tam pačiam registravimo procesui. Jame taip pat apibrėžiama bendro registravimo taikymo sritis.

 

PPORD (produkto ir technologinis tyrimas bei plėtra) išimtis

Cheminėms medžiagoms, numatytoms naudoti produkto ir technologiniam tyrimui bei plėtrai, penkerių metų laikotarpiui leidžiama taikyti prievolės registruoti išimtį. Norinčios šia išimtimi pasinaudoti bendrovės ECHA turi pateikti PPORD pranešimą.

Tikslus cheminės medžiagos tapatybės nustatymas yra svarbi PPORD išimties proceso dalis norint suprasti, kokiu atžvilgiu ketinama taikyti išimtį.

 

Vertinimas pagal REACH

ECHA ir valstybės narės vertina bendrovių pateiktą informaciją, kad būtų galima nustatyti registracijos dokumentacijų ir pasiūlymų atlikti bandymą kokybę. Be to, atliekant vertinimą siekiama nustatyti, ar tam tikra cheminė medžiaga kelią riziką žmonių sveikatai arba aplinkai.

Tikslus cheminės medžiagos tapatybės nustatymas svarbus taikant vertinimo procesus, nes jais remdamosi ECHA ir valstybės narės gali apibrėžti, ar vienas arba kitas registravimas apima tik vieną cheminę medžiagą ir ar bandymo duomenys suderinami su ta chemine medžiaga.

 

Rizikos valdymas pagal REACH ir CLP reglamentų nuostatas

Bendrovės turėtų nustatyti, ar jų cheminė medžiaga įtraukta į autorizacijos sąrašą, apribojimų sąrašą ar jai galioja suderintas klasifikavimas ir ženklinimas. Šias užduotis tinkamai atlikti galima tik tuo atveju, jeigu cheminės medžiagos tapatybė nustatyta pagal reikalavimus.

 

Biocidai

Biocidinių produktų reglamente (BPR) apibrėžiamas biocidinių produktų pateikimas į rinką ir jų naudojimas, kai jie naudojami žmonėms, gyvūnams, medžiagoms ir gaminiams apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų, pvz., kenkėjų arba bakterijų, šią apsauginę funkciją užtikrina biocidiniame produkte esančios veikliosios medžiagos.

Tinkamu cheminės medžiagos tapatybės nustatymu užtikrinama, kad bandymo duomenys atitiktų cheminę medžiagą ir jais būtų dalijamasi pagal reikalavimus. Jais remiantis galima atlikti išsamų biocidinės medžiagos keliamo pavojaus ir rizikos vertinimą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)