Pristup dokumentima

Na ECHA-inim internetskim stranicama pruža se pristup mnogim ključnim dokumentima vezanim za Agenciju i REACH.

Pristup dokumentima određen je sljedećim pravilima i zakonskim odredbama:

  • Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća glede javnog pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Ova Uredba određuje opća načela i ograničenja na takav pristup u skladu s člankom 225. stavkom 2. Ugovora EZ-a te se primjenjuje na ECHA-ine dokumente – članak 118. stavak 1. Uredbe REACH.

Imajte u vidu da zahtjev za pristupom dokumentima može potpadati pod iznimke predviđene   člancima 4. i 9. Uredbe 1049/2001..
 
Obrazac, adresa i broj faksa navedeni u nastavku trebaju se koristiti za zahtjeve za pristup ECHA-inim informacijama o okolišu u skladu s   Uredbom (EZ) br. 1367/2006Ova Uredba odnosi se na primjenu odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, javnom sudjelovanju u odlučivanju i pristupu pravdi u pitanjima okoliša s institucijama i tijelima Zajednice.

Zahtjevi za dokumentima podnose se:

  • predajom obrasca sa zahtjevom dokumenta
  • Poštom na:
    European Chemicals Agency (ECHA)
    P.O. Box 400
    FI-00121 Helsinki Finland
  • Faksom: + 358 9 6861 8940

Kako bismo mogli obraditi vaš zahtjev, molimo vas da navedete prezime, ime, adresu, grad i poštanski broj, državu i broj telefona.

 Third-party authors' consultations

Sometimes, applications for access to documents can request the disclosure of third-party documents that the ECHA is in possession of. In this event, ECHA has to consult the authors or owners of these documents as to whether the disclosure would undermine their commercial interests or intellectual property. This web-form enables the secure exchange of confidential documents to ECHA within this process.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)