Neovisnost

Neovisnost i transparentnost u postupcima odlučivanja od iznimne su važnosti za Agenciju. ECHA-in rad i odluke odlučujuće su za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša te mogu znatno utjecati na pojedine tvrtke. Važno je da prilikom donošenja odluka ECHA djeluje transparentno, neovisno i odluke donosi nepristrano i na osnovi znanstvenih spoznaja.

Neovisnost je osigurana transparentnim iskazima interesa i poduzimanjem mjera kojima se osigurava da interesi ne mogu utjecati na odlučivanje u Agenciji. U stvarnosti to podrazumijeva postizanje ravnoteže da osoblje bude stručno i iskusno, a istodobno da se izričito izbjegavaju mogući sukobi interesa. U skladu s ECHA-inim načelima sukob interesa može se dogoditi kada su nepristranost i objektivnost odluke kompromitirani (ili se mogu smatrati kompromitiranim) interesom pojedinca koji radi u Agenciji ili s Agencijom.

U praksi stoga svi koji rade u ECHA-i ili s ECHA-om prilažu godišnji izjavu interesa (koja se ažurira ako se situacija promijeni). Bilo tko s izjavljenim interesom za određeno pitanje neće sudjelovati u odlučivanju ili davanju mišljenja na tu temu.

Agencija ima i Savjetodavni odbor za sukobe interesa koji podupire izvršnog direktora Agencije u osiguravanju neovisnosti donošenja odluka.

Za više informacija konzultirajte ECHA-ina Načela upravljanja potencijalnim sukobima interesa.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)