Odluke opće primjene

ECHA je donijela odluke s općom primjenom koje mogu utjecati na sva društva koja ispunjavaju određene objektivne kriterije ili opisuju određene procese agencije ECHA.

Objavljivanjem odluka s općom primjenom ECHA želi omogućiti zainteresiranim građanima i drugim zainteresiranim stranama lakši pristup dokumentima koji su im bitni.

Poveznice na relevantne dokumente navedene su na ovoj stranici.

 

Regulatorni akti

Popis posebno zabrinjavajućih tvari

Jedan je od zadataka ECHA-e utvrditi i popisati posebno zabrinjavajuće tvari (SVCH), odnosno tvari koje su karcinogene, mutagene, reproduktivno toksične, postojane, bioakumulativne i otrovne, jako postojane i bioakumulativne ili koje izazivaju sličnu razinu zabrinutosti.

Kasnije bi se posebno zabrinjavajuće tvari s toga popisa mogle uključiti u Prilog XIV. Uredbi REACH, čime bi njihova uporaba podlijegala autorizaciji.

 

Postupovne mjere

Pristup dokumentima

Građani EU-a i građani država koje nisu članice EU-a ili poduzeća sa sjedištem u EU-u mogu od ECHA-e zatražiti pristup dokumentima u skladu s Uredbom o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (Uredba (EZ) br. 1049/2001). Time se pomaže osigurati transparentnost i odgovornost.

Upravni odbor ECHA-e donio je odluku kojom se utvrđuju detaljna upravna i postupovna pravila za obradu zahtjeva za pristup dokumentima (UO/12/2008).


Revizije odbijanja zahtjeva za povjerljivošću ili zahtjeva za uporabu alternativnih kemijskih naziva

ECHA objavljuje informacije o registriranim tvarima na svojim internetskim stranicama. Podnositelji registracije mogu zatražiti da se neke od tih informacija tretiraju kao povjerljive. Ako ECHA takav zahtjev odbije, podnositelji registracije od ECHA-e mogu zatražiti reviziju odluke o odbijanju zahtjeva.

Dobavljač smjese može zatražiti uporabu alternativnog kemijskog naziva ako smatra da bi otkrivanje sastojka smjese na naljepnici ili u sigurnosno-tehničkom listu moglo ugroziti povjerljivost njegovog poslovanja. Ako ECHA odbije takav zahtjev, dobavljač može zatražiti reviziju odluke o odbijanju.

ECHA je odlukom Upravnog odbora (UO/17/2008) utvrdila pravila za reviziju zahtjeva za povjerljivošću, koja je kasnije izmijenjena radi proširenja i na zahtjeve za revizijom odluka o zahtjevima za uporabu alternativnog kemijskog naziva (UO/17/2011 o izmjeni UO/17/2008).


Naknade za usluge i administrativne pristojbe

ECHA za pružene usluge može naplatiti naknade i pristojbe. Te su naknade i pristojbe utvrđene odlukom Upravnog odbora (UO/D/29/2010). To uključuje i administrativnu pristojbu koja se naplaćuje poduzećima koja su pogrešno izjavila da pripadaju u kategoriju malih i srednjih poduzeća da bi ostvarila korist od umanjenih pristojbi.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)