Aine identifitseerimine

Aine identifitseerimine tähendab aine olemuse kindlaksmääramist.

Aine õige identifitseerimine on enamiku REACH-, CLP- ja biotsiidimääruse menetluste eeltingimus. Eelkõige võimaldab see koostada REACH-määruse kohaseid ühise esitamise dokumente tõhusalt ja õigesti ning tagab, et registreeritava aine katseandmed vastavad nõuetele. See tagab registreeritava aine ohu- ja riskihindamise usaldusväärsuse.

Aine õige identifitseerimine võimaldab ka

  • jagada teavet, et vältida tarbetuid loomkatseid ja kulusid;
  • mitmel ettevõttel kasutada samu katseandmeid ja rakendada ainerühma korral analoogmeetodit;
  • hinnata, kas aine on autoriseerimis- või piirangute loetelus või kas ainel on ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus.

Tüüpiliselt koosnevad aine identifitseerimisandmed järgmistest elementidest:

  • keemiline nimetus (nt benseen);
  • number (nt EÜ number 200-753-7) ja
  • keemiline koostis (nt > 99% benseen ja < 1% tolueen).    Koostis määratakse keemilise analüüsiga.  

Regulatiivmenetlused, kus aine identifitseerimisandmed on määrava tähtsusega, on järgmised.

 

REACH-päring

Ettevõtted, kes kavatsevad registreerida mittefaasiaine või eelregistreerimata faasiaine, peavad esitama ECHA-le päringu, kas sama aine kohta on registreerimistoimik juba esitatud.

Päringumenetluses saavad tänu aine täpsetele identifitseerimisandmetele omavahel ühendust võtta ettevõtted, kes kavatsevad sama ainet registreerida või on selle juba registreerinud. See tagab andmete nõuetekohase jagamise. 

 

REACH-registreerimine

Registreerimisel kehtib põhimõte „üks aine, üks registreerimine". See tähendab, et sama aine tootjad ja importijad on kohustatud esitama ühise registreerimistoimiku.

Registreerimismenetluses saavad tänu aine täpsetele identifitseerimisandmetele sama aine registreerijad veenduda, et nad osalevad samas ühises registreerimises. See määrab ka ühise registreerimise ulatuse.

 

PPORD-erandid

Toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks (PPORD) ettenähtud ained on võimalik viieks aastaks registreerimiskohustusest vabastada. Ettevõtted, kes soovivad seda erandit kasutada, peavad esitama ECHA-le PPORD-teate.

PPORD-erandi korral saab tänu aine täpsetele identifitseerimisandmetele näiteks mõista, mida erand hõlmab.

 

REACH-hindamine

ECHA ja liikmesriigid hindavad ettevõtete esitatud teabe alusel registreerimistoimikute ja katsetamisettepanekute kvaliteeti. Peale selle on hindamise eesmärk selgitada, kas konkreetne aine on inimtervisele või keskkonnale ohtlik.

Hindamismenetluses saavad tänu aine täpsetele identifitseerimisandmetele ECHA ja liikmesriigid kontrollida, kas iga registreerimistoimik käsitleb ainult üht ainet ja kas katseandmed on sellele aine jaoks asjakohased.

 

REACH- ja CLP-määruse kohane riskijuhtimine

Ettevõtted peavad hindama, kas nende aine on autoriseerimis- või piirangute loetelus või kas ainel on ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistus. Seda on võimalik õigesti teha ainult siis, kui aine identifitseerimisandmed on õiged.

 

Biotsiidid

Biotsiidimäärus (BPR) käsitleb biotsiidide turuleviimist ja kasutamist. Biotsiidid on ained, millega kaitstakse inimesi, loomi, materjale või tooteid kahjulike organismide (nt kahjurite või bakterite) eest. Biotsiidid mõjuvad biotsiidis sisalduva toimeaine abil.

Biotsiidi täpsed identifitseerimisandmed tagavad, et katseandmed on aine jaoks asjakohased ja katseandmeid jagatakse nõuetekohaselt. See tagab biotsiidi ohu- ja riskihindamise usaldusväärsuse.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)