Mis on REACH-määrus

REACH on Euroopa Liidu määrus, mis võeti vastu eesmärgiga parandada inimtervise ja keskkonna kaitset võimalike kemikaaliriskide eest ning suurendada Euroopa keemiatööstuse konkurentsivõimet. See edendab ka alternatiivseid meetodeid ainete ohtlikkuse hindamiseks, et vähendada loomkatsete tegemist. 

REACH reguleerib sisuliselt kõiki keemilisi aineid – mitte ainult tööstusprotsessides, vaid ka igapäevaelus kasutatavaid aineid, nt puhastustooted, värvid ja ka rõivad, mööbel ja elektriseadmed. Seega mõjutab see määrus enamikku ELis tegutsevatest ettevõtetest.

REACH-määrusest tuleneb ettevõtetele tõendamiskohustus. Määruse järgimiseks peavad ettevõtted tuvastama ja haldama ELis toodetavate ja turustatavate ainetega kaasnevaid riske. Nad peavad näitama Euroopa Kemikaaliametile (ECHA), kuidas ainet ohutult kasutada, ja teavitama kasutajaid riskijuhtimismeetmetest.

Kui riske ei saa hallata, võivad ametiasutused ainete kasutamist mitmeti piirata. Pikas perspektiivis tuleks ohtlikumad ained asendada vähemohtlikega.

REACH tähendab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. See määrus jõustus 1. juunil 2007.

Kuidas REACH-määrus toimib?

REACH-määrus sätestab menetlused ainete omaduste ja nendega kaasnevate ohtude kohta teabe kogumiseks ja hindamiseks.

Ettevõtted peavad oma ained registreerima, tehes koostööd teiste sama ainet registreerivate ettevõtetega.

ECHA kontrollib ja hindab iga registreeringu nõuetele vastavust ning ELi liikmesriigid hindavad valitud aineid, et teha kindlaks nende ohutus inimtervisele või keskkonnale. Ametiasutused ja ECHA teaduskomiteed hindavad, kas ainetega kaasnevad riskid on hallatavad.

Kui riskid ei ole hallatavad, võivad ametiasutused ohtlikud ained keelustada. Nad võivad ka kasutamist piirata või seda lubada üksnes eelnevalt väljastatud loa alusel.

REACH-määruse mõju ettevõtetele

REACH-määrus mõjutab paljusid erinevaid ettevõtteid mitmetest sektoritest, sh neid, mille tegevus ei ole nende enda hinnangul kemikaalidega seotud.

REACH-määruse raames võib ettevõtjal olla üks järgmistest rollidest:

Tootja: Kui toodate kemikaale ise kasutamiseks või teistele tarnimiseks (ka ekspordi korral), on teil tõenäoliselt olulised REACHist tulenevad kohustused.

Importija: Kui ostate tooteid väljastpoolt ELi/EMPd, on teil tõenäoliselt REACHist tulenevad kohustused. Tegemist võib olla edasimüümiseks ostetavate eraldi kemikaalide või segudega või valmistoodetega, nt rõivad, mööbel või plastkaubad.

Allkasutajad: Enamik ettevõtetest kasutab kemikaale, vahel isegi seda teadmata – seetõttu peate juhul, kui käitlete tööstuslikus või ametialases tegevuses kemikaale, tutvuma oma kohustustega. Teil võib olla REACH-määrusest tulenevaid kohustusi.

Väljaspool ELi asutatud ettevõtted: Kui olete väljaspool ELi asutatud ettevõte, ei kehti teile REACH-kohustused, isegi kui ekspordite oma tooteid ELi tolliterritooriumile. REACH-nõuete täitmise, nt registreerimise kohustus on ELis asutatud importijatel või ELi-välise tootja liidus asutatud ainuesindajal.