Tätoveerimistindid ja püsimeik

Tätoveeringud on populaarne kehakaunistamistehnika vorm – 12% eurooplastest on seda kasutanud. Tätoveerimisel süstitakse sügavale naha alla värvilist tinti, mis jätab nahale püsiva kujutise. Juba mõnda aega uuritakse terviseriske, mis on tingitud saastunud nõelte kasutamisest tindi süstimisel, kuid seoses sellega võivad probleeme tekitada ka kemikaalid. Tätoveerimistindid, samuti püsimeik, milleks kasutatakse silmapliiatsitinti, koosnevad kemikaalide segust. Kuna need kemikaalid võivad jääda kehasse kogu eluks, on võimalik, et tekib pikaajaline kokkupuude tätoveeringute ja püsimeigitoodete võimalike kahjulike koostisosadega. Need kemikaalid võivad põhjustada tervisekahjustusi, kuid nende kasutamise tagajärgedest on vähe teada.

Mida kujutavad endast tätoveerimistindid ja püsimeik?

Tätoveerimisel tungitakse nõelaga naha väliskihti ja süstitakse sinna piirkonda tinti, et luua teatud kujutist. Naha pealiskiht – epidermis – taastab ennast pidevalt, sellepärast süstitakse püsiva tätoveeringu jaoks tinti sügavamale – naha teise kihti – dermisesse.

Püsimeik sarnaneb tätoveeringule selles mõttes, et eesmärk on teha jumestus, mis ei tule maha.

Miks Euroopa Kemikaaliamet tegeleb tätoveerimistintide ja püsimeigiga?

Tätoveerimistindid ja püsimeik võivad sisaldada ohtlikke aineid, mis teadaolevalt või eeldatavalt põhjustavad vähki, geneetilisi mutatsioone, avaldavad toksilist mõju reproduktiivsusele, tekitavad allergiaid või omavad muid kahjulikke mõjusid loomadele või inimestele.

Kuna tätoveerimistintide ja püsimeigi kohta teave puudub, palus Euroopa Komisjon ECHA-l hinnata tätoveerimistintides sisalduvate ainetega seotud terviseriske ja uurida, kas on vaja piirata nende kasutamist kogu ELis.

Lisaks inimeste tervisega seotud riskide uurimisele otsib ECHA oma analüüsis ohutumate alternatiivide olemasolu. Uuritakse ka seda, kuidas nende kasutamise piiramise sotsiaal-majanduslik toime mõjutab näiteks tootmis- ja teenuste sektori töökohti.

ECHA uurib aineid, mida kasutatakse teadaolevalt tätoveerimistintides ja püsimeigis ning mis võivad olla ohtlikud inimese tervisele, ning aineid, mille kasutamist soovime tulevikus vältida. Erilist tähelepanu pööratakse ainetele, mis põhjustavad vähki, on mutageensed ja reproduktiivsust kahjustavad, sensibiliseerivaid aineid, samuti teisi aineid, mis leiduvad Euroopa Nõukogu resolutsioonis tätoveeringute ja püsimeigi ohutusnõuete ja -kriteeriumite kohta.

See töö põhineb Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu koostatud varasematel aruannetel.

Kuidas reguleeritakse tätoveerimistintide ja püsimeigi kasutamist ELis?

Selle kohta ei ole kehtestatud kogu ELi hõlmavaid eriõigusakte, kuid seitse liikmesriiki on välja töötanud oma seadused nõukogu 2008. aasta tätoveeringute ja püsimeigi ohutust käsitleva resolutsiooni või selle 2003. aasta eelkäija alusel. Lisaks sellele on tätoveerimistindid hõlmatud üldise ohutuse direktiiviga seoses tootja kohustusega mitte pakkuda ohtlikku toodet; klassifitseerimise, märgistamine ja pakendamise (CLP) määrusega üle klassifitseerimispiiride liigitatud aineid sisaldavate toodete märgistamisel; kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määrusega (REACH) registreerimisnõuete ja teabe esitamise osas.

Kuna tätoveerimistintides võib leiduda palju või püsimeigis väikestes kogustes ohtlikke aineid, ei saa kohaldada CLP- ja REACH-määrustele vastavaid kohustusi.

Millised on tätoveerimistindi ja püsimeigi tarneahela allkasutajate ja tarnijate kehtivad kohustused?

Allkasutajatel – sealhulgas segude tootjatel – on konkreetsed REACH-määrusest tulenevad kohustused seoses tätoveerimis- või püsimeigi tintidega, mida nad toodavad. Tätoveerimistintide tootjatel on vaja määratleda oma toodete koostisosad nende toodete tootjate ja importijate jaoks, et neid saaks võtta arvesse mis tahes registreerimisnõuete täitmisel. Kui registreerijad ei ole hõlmanud tätoveerimistinte ja segude tootjad kasutavad mis tahes registreeritud ohtlikku ainet koguses vähemalt üks tonn, siis tuleb allkasutajal viia läbi kemikaaliohutuse hindamine, näitamaks, et selle aine kasutamine tätoveerimistintides ja püsimeigis on ohutu.

Lisaks peab see ettevõtja, kes müüb ohtlikke aineid või segusid teisele ettevõtjale, esitama ostjale toote kohta ohutuskaardi. Ohutuskaardis juhendatakse, kuidas ainet ohutult kasutada, antakse teavet aine või segu omaduste, sellega kaasnevate ohtude kohta ning juhiseid käitlemise, kõrvaldamise ja veo kohta, samuti esitatakse soovitatavad esmaabi-, tulekustutuse ja kokkupuute ohjamise meetmed.

Üksikute ainete – kogustes vähemalt üks tonn aastas – tootjad peavad järgima REACH-määrust: kemikaal tuleb registreerida ECHA-s koos aine ohtlike omaduste alaste andmete esitamisega. ECHA saab seejärel kontrollida ohtliku kemikaali kasutamist. Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide kemikaalide, mitte ainult nende suhtes, mida kasutatakse tätoveerimistintides ja püsimeigis.

Lõpuks peavad tootjad, importijad ja allkasutajad liigitama aineid ja segusid CLP-määruse kriteeriumide kohaselt ja tagama, et ohtlike keemiatoodete märgistamise ja pakendamise nõuded on täidetud. Igast ohtlikuks liigitatud ja turule lastud ainest või sellist ainet sisaldavast segust tuleb teatada ECHA-le.

Mis toimub edasi ECHA tätoveerimistintide analüüsiga?

ECHA ja selle partnerid on hinnanud tätoveerimistintide ja püsimeigi teatud ainetest tulenevat riski ning jõudnud järeldusele nende piiramise vajaduse kohta. Kõnealune ettepanek esitati 2017. aasta oktoobris.

Järgmised sammud teevad selles protsessis ECHA teaduskomiteed, kes kontrollivad, kas kogu nõutav teave on esitatud. Kui ettepanek läbib vastavuskontrolli, algab kuue kuu pikkune avalik arutelu, kus igaüks saab ettepanekut kommenteerida. ECHA teaduskomiteed kaaluvad esitatud tõendusmaterjali ja koostavad arvamuse selle kohta, kas neid aineid tuleks piirata või mitte. Need teaduslikud arvamused saadetakse koos taustadokumentidega Euroopa Komisjonile ja avaldatakse ECHA veebilehel. Euroopa Komisjon otsustab kolme kuu jooksul, kas piirata kemikaalide kasutamist või mitte. Kui otsus toetab piiramist, jõustub see pärast järgnevaid konsultatsioone Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO), liikmesriikide hääletuse ning Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi kontrollimise järel.

See on pikk protsess, millele kulub umbes 2–2,5 aastat alates vastavushindamise läbimisest, kuid millega tagatakse, et kõik otsused põhinevad kindlaimal kättesaadaval uuringutulemusel ja teaduskogukondade ekspertide nõuandel.

Kas ma peaksin oma tätoveeringute pärast muret tundma?

ECHA teaduskomiteede hindamine veel käib ja ühise arvamuseni ei ole veel jõutud.

Kui järeldatakse, et piiramine on vajalik, oleks kindlasti mõistlik rääkida enne uute tätoveeringute tegemist oma tätoveerijaga. Tätoveeringumaterjali peaks ostma allikast, mille tegevuses järgitakse REACH-määrust ja tätoveerijad peaksid suutma selgitada, milliseid kemikaalide nad naha alla süstivad.

Kui teil on kahtlusi seoses oma praeguste tätoveeringutega, võtke nõu saamiseks ühendust oma arstiga. Kui kaalute tätoveeringu eemaldamist, võtke arvesse, et lasereemalduse protseduuris lõhustatakse pigmendid ja muud ained väiksemateks osadeks, need aga võivad sisaldada ohtlikke kemikaale, mis hakkavad kehas vabalt ringlema.

Kui soovite lasta teha uut tätoveeringut, uurige enne mitte ainult tätoveerimiskunstnike oskuste, vaid ka abinõude kohta, mida nad rakendavad infektsioonide vältimiseks, samuti kasutatava tindi alast teavet. Uurige välja kogu vajalik info ja ärge kartke esitada küsimusi!

Tätoveerimiskunstnikud peaksid suutma anda põhjalikku teavet kasutatavate tintide, sh lähtematerjalide üksikasjade, võimalike terviseriskide ning asjakohaste seaduste ja määruste kohta.

Näiteks peaks saama usaldusväärse müüja kaudu tagantjärele kindlaks teha tintide päritolu või suutma kontrollida toodete suhtes kehtivaid siseriiklikke õigusakte (mis kehtivad Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Madalmaades, Sloveenias, Hispaanias, Rootsis, Norras ja Liechtensteinis) või Euroopa Nõukogu resolutsioonis esitatud soovitusi tätoveerimistintide ja püsimeigi kohta.

Kõiki tinte, mis on kujutanud endast varem suurt ohtu, võiksite kontrollida ELi kiire teabevahetuse süsteemis (RAPEX) või võtke ühendust kemikaali või tätoveerimistinte käsitlevate õigusaktide täitmise eest vastutava riikliku asutusega.

Samuti võib olla kasulik kasutatud tint üles märkida, kui teil tekib reaktsioon hiljem kui tavapärase paranemisprotsessi aeg. Kui teil tekib meditsiinilisi probleeme või esineb ebatavalisi sümptomeid, pöörduge viivitamatult oma arsti poole.

Further information
ECHA
European Commission
External links