Graanulid ja multš spordi- ja mänguväljakutel

Juba pikki aastaid on jalgpalli, gaeli jalgpalli, ragbi, lacrosse’i ja muude alade sportlased mänginud ilmastikukindlatel väljakutel. Sellistel tehiskattega väljakutel kasutatakse täitemarjalina sageli kummigraanuleid, mis muudavad väljakud vastupidavamaks ja ilmastikukindlamaks, summutavad lööke ja suurendavad haarduvust.

Laste mänguväljakutel kasutatakse kiikede, liumägede ja muude atraktsioonide all tihti ka kummimultši, mis teeb pinna pehmeks, et lastel ei oleks kukkudes valus.

Graanulid ja multš on enamasti valmistatud kasutusest kõrvaldatud vanadest rehvidest, mis on väikesteks tükkideks jahvatatud.

Graanulid ja multš võivad sisaldada mitmeid potentsiaalselt ohtlikke aineid, sealhulgas polütsüklilisi aromaatseid süsivesinikke (PAH), metalle ja ftalaate. Samuti võivad neist eralduda lenduvad orgaanilised süsivesinikud (VOC) ja poollenduvad orgaanilised süsivesinikud (SVOC). Selliste ohtlike ainete esinemine on tekitanud küsimusi tehiskattega spordi- ja mänguväljakute ohutuse kohta. 

Milles seisneb terviserisk?

2016. aasta juunis palus Euroopa Komisjon ECHA-l hinnata, kas selliste ainete esinemine ümbertöödeldud kummigraanulitega tehisväljakutel võiks olla terviseriskiks üldsusele, sealhulgas lastele, professionaalsetele sportlastele ja töötajatele, kes väljakuid paigaldavad või hooldavad. Ajendiks olid mitme ELi liikmesriigi meedias avaldatud väited, et tehisväljakutel mängivatel lastel on suurem oht vähki haigestuda.

ECHA hindas terviseriske, uurides kokkupuudet nii naha kaudu kui ka allaneelamisel ja sissehingamisel. Tulemused avaldati 2017. aasta veebruaris. ECHA järeldas, et graanulitega kokkupuutega kaasnes äärmisel juhul vaid väga väike risk.

Võttes aluseks polütsükliliste aromaatsete süsivesinike suhtelised kontsentratsioonid Euroopa spordiväljakutelt võetud proovides, hinnati risk eluaegse kummigraanulite kokkupuute järel vähki haigestuda väga väikeseks. Kontsentratsioonid olid seadusega kehtestatud piirmääradest oluliselt väiksemad.

Raskmetallidega seotud risk loeti tühiseks, sest nende tasemed olid väiksemad hetkel Euroopa Liidus mänguasjadele kehtestatud piirmääradest.

Samuti ei tuvastatud probleeme seoses ftalaatide, bensotiasooli ja metüülisobutüülketooniga, mille kontsentratsioonid jäid samuti alla taseme, mis võiks põhjustada terviseprobleeme.

Aruandes märgiti siiski, et kummigraanulite kasutamisel siseruumides võivad neist eralduvad lenduvad orgaanilised ühendid ärritada nahka ja silmi.

Miks on vajalikud lisauuringud?

Aruandes toodi esile ka mõned teabelüngad, mis vajaksid lisauuringuid. Näiteks tunti muret selle üle, kui representatiivsed olid uuringud kogu Euroopa seisukohalt (sest proove ei võetud kõigis liikmesriikides).

Seetõttu soovitas ECHA lünkade kõrvaldamiseks hea tava alusel mitu meedet:

  • kaaluda REACH-määruse piirangut, mille kohaselt tarnitakse vaid kummigraanuleid, millel on väga väike polütsükliliste aromaatsete süsivesinike ja muude ohtlike ainete kontsentratsioon;
  • välis- ja siseväljakute omanikud ja haldajad peaksid mõõtma polütsükliliste aromaatsete süsivesinike ja muude ainete kontsentratsiooni oma väljakute kummigraanulites ning selle teabe avaldama;
  • kummigraanulite tootjad ja nende katusorganisatsioonid peaksid koostama juhendid, et aidata (ümbertöödeldud) kummist täitematerjalide tootjatel ja importijatel oma materjale testida;
  • Euroopa spordi- ja jalgpalliliidud ja -klubid peaksid tegema tootjatega koostööd, et tehismurus kasutatavate kummigraanulite teave oleks mängijatele ja üldsusele arusaadav;
  • kummigraanulitest täitematerjaliga siseväljakute omanikud ja haldajad peaksid tagama piisava ventilatsiooni;
  • tehisväljakuid kasutavad mängijad peaksid pärast neil väljakutel mängimist rakendama põhilisi hügieenimeetmeid.

ECHA saatis oma hinnangu Euroopa Komisjonile 28. veebruaril 2017.   

Mida on probleemide lahendamiseks tehtud?

Madalmaade riiklik rahvatervise ja keskkonnainstituut (RIVM) avaldas 2016. aasta detsembris uuringu Madalmaades kasutatavate kummigraanulitega seotud terviseriskide kohta, mis kinnitas, et sportimine sellistel väljakutel on ohutu.

Ent sarnaselt ECHA aruande järeldustele soovitati ka selles uuringus vähendada kummigraanulites leiduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinike lubatud kontsentratsiooni piirväärtusi veelgi, eriti tarbekaupade puhul.  

30. juunil 2017 teatasid Madalmaad kavatsusest koostada piirangute toimik, millega piiratakse kaheksa polütsüklilise aromaatse süsivesiniku kontsentratsiooni graanulites, mida kasutatakse täitematerjalina tehismuruväljakutel või lahtisel kujul spordi- ja mänguväljakutel.

ECHA sai toimiku kätte 20. juulil 2018.  

Milline on piirangute toimiku sisu?

Piirangute toimikus hinnatakse kaheksa polütsüklilise aromaatse süsivesinikuga seotud terviseriske professionaalsetele jalgpalluritele (sh väravavahid), väljakutel mängivatele lastele ja töötajatele, kes tegelevad spordi- ja mänguväljakute paigaldamise ja hooldusega.

Hinnangu alusel soovitavad Madalmaad vähendada tehismuruväljakute, mänguväljakute ja teiste spordirajatiste kummigraanulites ja -multšis leiduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinike kombineeritud kontsentratsiooni piirväärtust väärtuseni 17 mg/kg.

Praegu kehtivad üldsusele järgmised kontsentratsiooni piirväärtused: kaks polütsüklilist aromaatset süsivesinikku (BaP ja DBAhA) –100 mg/kg ja ülejäänud kuus polütsüklilist aromaatset süsivesinikku (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA) – 1000 mg/kg.

Tulevane tegevus

ECHA komiteed kontrollivad, kas piirangute toimik vastab REACH-määruse XV lisa nõuetele. Kui see nii on, siis algatatakse toimikuga seotud arutelu septembris 2018.

Seejärel on huvitatud osapooltel aega 6 kuud, et avaldada arvamust soovitatud piirangute ja nende eeldatava mõju kohta.

ECHA komiteed hindavad toimikut ja kujundavad oma seisukoha. ECHA riskihindamise komitee võtab otsuse vastu 2019. aasta juulis. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee esitab oma ekspertarvamuse ettepaneku kohta septembriks 2019, võttes arvesse komiteele esitatud teavet.

Mõlema komitee arvamused edastatakse Euroopa Komisjonile. Lõplik otsus võetakse vastu kontrolliga komiteemenetlusega, milles osalevad liikmesriigid ja Euroopa Parlament.

Kas see on kõik?

Lisaks Madalmaade piirangute toimikule jätkab ECHA teiste kasutatud rehvidest valmistatud kummigraanulites sisalduvate ainete uurimist, pöörates tähelepanu sellele, kuidas need ained mõjutavad tervist ja keskkonda. Selle uuringu tulemusel võidakse kehtestada piiranguid veel teistele ainetele.

Kummigraanulite kasutuspiirangu ettepaneku ajakava

 

Piiranguettepaneku koostamine
30. juuni 2017
Tõendite esitamise kutse
23. juuli – 18. oktoober 2017
Madalmaade riikliku rahvatervise- ja keskkonnainstituudi (RIVM) korraldatav töötuba
24. november 2017
Piiranguettepaneku esitamine
20. juuli 2018
XV lisa kohase aruande avalik konsultatsioon (kui vastavus kinnitatakse)
September 2018 – veebruar 2019
Riskihindamise komitee arvamus
Juuli 2019
Sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee arvamuse avalik konsultatsioon
Juuli 2019 – august 2019
Sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee arvamus
September 2019
Lõpliku koondarvamuse esitamine komisjonile
Ilma põhjendamatu viivituseta
Komisjoni koostatud XVII lisa muudatuse kavand (piirangu kavand)
3 kuu jooksul arvamuste kättesaamisest
Liikmesriikide ametiasutuste arutelud
2019–2020
Piirangu vastuvõtmine (kui saavutatakse kokkulepe)
2020