Skip to Content
Skip to Content

Data med henblik på at undgå beklagelig substitution

De data, der indsamles i forbindelse med gennemførelsen af REACH, CLP og biocidforordningen kan være til stor hjælp i forbindelse med vurderingen af farer og risici ved alternativer. 

I henhold til REACH skal registranter fremlægge information om stoffer, der er fremstillet i eller importeret til EU. Desuden kan ECHA anmode om yderligere information for at klarlægge betænkeligheder i forbindelse med et stof.

De data, der er tilgængelige via ECHA's websted, kan fremme sikker anvendelse af kemikalier og substitutionstiltag.

Data med henblik på at undgå beklagelig substitution

 

Image

Information fra registreringsdossierer og meddelelser om klassificering og mærkning.

 

Image

Information om brug, eksponering/emissioner, risici og alternativer for stoffer, der er underlagt REACH-godkendelse eller begrænsningsprocesser.

 

Image

Information om biocidholdige stoffer eller produkter indsamlet i henhold til forordningen om biocidholdige produkter.

ECHA er sammen med medlemsstaterne begyndt at lægge større vægt på strukturel lighed mellem stoffer. ECHA er også begyndt at håndtere stoffer i grupper, så beklagelig substitution undgås. ECHA vil fortsætte med at forbedre de måder, hvorpå det anvender og formidler centrale oplysninger om registrerede kemikalier, navnlig hvad angår substitution af problematiske kemikalier.

Ønsker du at deltage i en workshop om adgang til data, der er relevante for substitution af farlige stoffer? --> kontakt os.

Categories Display


Route: .live2