Praktikophold

ECHA er på udkig efter kvalificerede nyuddannede kandidater, som gerne vil bidrage til agenturets daglige arbejde.

Vi har op til 20 praktikpladser om året inden for bl.a. kemi, toksikologi, biologi, miljøvidenskab og -teknologier og administrative opgaver inden for f.eks. jura, kommunikation, økonomi, HR og IKT. Praktikopholdet begynder normalt i begyndelsen af marts eller september.

Praktikordningen er beregnet til:

  • Nyuddannede kandidater og indehavere af tekniske eller faglige kvalifikationer på et tilsvarende niveau på områder, der er relevante for gældende kemikalielovgivning eller andre områder, der er relevante for forvaltningsopgaver i en EU-institution.
  • Ansatte i den offentlige eller private sektor, der er beskæftiget på kandidatniveau inden for områder, der er relevante for gældende kemikalielovgivning.

Interviews med tidligere praktikanter.


Varighed

Praktikopholdet varer typisk fra tre til seks måneder og kan ikke forlænges ud over seks måneder.

Tilskud

Praktikanten modtager et tilskud på ca. 1 300 EUR under praktikordningen.

Praktikanter, der fortsætter med at oppebære løn fra deres arbejdsgiver eller modtager en anden form for tilskud eller tillæg, er kun berettiget til et tilskud fra ECHA, såfremt det beløb, de modtager, er mindre end det ovenfor angivne. I sådanne tilfælde vil praktikanten modtage et beløb svarende til forskellen mellem dennes indkomst og tilskuddet fra ECHA.

Praktikanter, der er i arbejde, skal fremvise en erklæring om deres løn, udgifter og tillæg, som er underskrevet af arbejdsgiveren.

Udvælgelseskriterier

Ansøgere til praktikophold skal:

  • være statsborgere i en af EU's medlemsstater eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge, Island og Liechtenstein). Statsborgere i kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, kan også komme i betragtning, såfremt der er tilstrækkelige budgetmidler til rådighed, og ECHA har plads til dem. Et begrænset antal statsborgere i lande uden for EU kan også komme i betragtning.
  • kunne kommunikere på engelsk, da dette er ECHA's arbejdssprog
  • have opnået en universitetsuddannelse eller en tilsvarende uddannelse eller arbejde på kandidatniveau inden for områder, der er relevante for ECHA.

Udvalgte kandidater indkaldes til en telefonisk og/eller personlig samtale.

Praktikanter er ikke omfattet af en sygeforsikring. Før praktikopholdets start skal praktikanten kunne dokumentere, at vedkommende er dækket af en syge- og ulykkesforsikring, som er gyldig i Finland.

Praktikophold tilbydes ikke til personer, der allerede har været praktikant eller ansat i en EU-institution eller et EU-organ, eller som har arbejdet for ECHA som vikar, forsker eller intern ekspert i over otte uger.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)