Udvælgelseskriterier

Ansøgeren skal:

  • være statsborger i en af EU's medlemsstater eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge, Island og Liechtenstein)
  • kunne kommunikere på engelsk, da dette er ECHA's arbejdssprog
  • have indgående kendskab til et af EU's officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog
  • have de rette kompetencer til stillingen
  • have fulde borgerlige rettigheder
  • have opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt
  • være fysisk i stand til at kunne udføre sine opgaver.

Faglige kvalifikationer

Ansøgere skal have det uddannelsesniveau og den erhvervserfaring, der fremgår af stillingsopslaget.

Kun uddannelser, der udbydes af myndighederne i EU-medlemsstaterne eller EØS-landene, eller tilsvarende, vil blive accepteret.

Erhvervserfaringen regnes fra den dato, hvor ansøgeren har erhvervet de kvalifikationer, der som minimum kræves for at besætte den pågældende stilling.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)