Одобряване на активни вещества

Активните вещества трябва да бъдат одобрени, преди да се издаде разрешение за съдържащия ги биоциден продукт. 

Активните вещества се оценяват първо от компетентния орган на оценяващата държава членка, а резултатите от оценката се предоставят на Комитета по биоцидите на ECHA, който изготвя становище в рамките на 270 дни. Въз основа на това становище Европейската комисия приема решение за одобряване. Одобрението на дадено активно вещество се предоставя за определен брой години, не повече от 10, и подлежи на подновяване.

С РБП се въвеждат официални критерии за изключване и замяна, които се прилагат при оценката на активните вещества.

Критерии за изключване

По принцип не се одобряват активни вещества, които отговарят на критериите за изключване.

Това включва:

  • канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества от категориите 1A или 1B съгласно регламента CLP;
  • ендокринни разрушители;
  • устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) вещества;
  • много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) вещества.

Предвидени са дерогации, по-специално за случаите, когато активното вещество може да е необходимо по съображения, свързани с общественото здраве или обществения интерес, при условие че не са налице други алтернативи. В такива случаи активното вещество се одобрява за максимум пет години (съгласно преходните разпоредби това важи и за активни вещества, за които оценъчният доклад е подаден преди 1 септември 2013 г.).

Активни вещества, които са кандидати за замяна.

Целта на тази разпоредба е да се идентифицират веществата, които представляват особен риск за общественото здраве или околната среда, и да се гарантира, че с времето те ще бъдат изведени от употреба и заменени с по-подходящи алтернативи.

Критериите се основават на характерните опасни свойства в съчетание с употребата. Активно вещество, което отговаря на някой от следните критерии, се счита за кандидат за замяна:   

  • Веществото отговаря на поне един от критериите за изключване.
  • Веществото е класифицирано като респираторен сенсибилизатор.
  • Токсикологичните му еталонни стойности са значително по-ниски от тези на повечето одобрени активни вещества за същия продуктов тип и употреба.
  • Веществото отговаря на два от критериите за категоризиране като устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) вещество.
  • Веществото поражда безпокойство за здравето на хората или животните и за околната среда, дори при управление на риска с включени силно ограничителни мерки.
  • Веществото съдържа значителен процент неактивни изомери или примеси.

Ако в процеса на одобрение на активното вещество оценяващият компетентен орган го определи като потенциален кандидат за замяна, това се посочва в заключенията от оценката. В такива случаи ECHA започва обществено допитване. 

Активни вещества, които са кандидати за замяна, не се одобряват за повече от седем години, дори в случай на подновяване. Ако активното вещество отговаря на един или повече критерии за изключване, то се одобрява само за пет години. 

Ако дадено активно вещество е определено за кандидат за замяна, продуктите, които го съдържат, трябва да бъдат подложени на сравнителна оценка към момента на разрешаването и се разрешават единствено ако няма по-добри алтернативи.

Тъй като хармонизираното класифициране е важен аспект от критериите за изключване, а оттам — и за оценката дали дадено активно вещество е кандидат за замяна, секретариатът на ECHA се стреми да гарантира сътрудничество между Комитета по биоцидите и Комитета за оценка на риска (КОР).

Аналогично, когато се взема решение дали дадено активно вещество е кандидат за замяна, трябва да се направи оценка и на устойчивите, биоакумулиращите и токсичните (PBT) му свойства. Поради това секретариатът на ECHA се стреми да гарантира сътрудничество и между Комитета по биоцидите и експертната група на ECHA по PBT веществата.