ново активно вещество

Дружествата трябва да кандидатстват за одобрение на активно вещество чрез подаване на досие в ECHA. След като ECHA извърши проверката за валидиране, оценяващият компетентен орган извършва проверка за пълнота и оценка в рамките на една година.

Резултатът от оценката се изпраща на Комитета по биоцидите на ECHA, който подготвя становище в рамките на 270 дни. Становището служи за основа за вземане на решение от страна на Европейската комисия и държавите членки. Одобрението за дадено активно вещество се предоставя за определен брой години, който не превишава 10.

Подобен процес протича за подновяване на одобрението на дадено активно вещество, когато, в зависимост от количеството на наличните нови проучвания при подновяването, се прави разграничение между пълна оценка и ограничена оценка. Заявлението в ECHA трябва да се подаде 550 дни преди датата на изтичане на одобрението.

РБ въвежда критерии за изключване и замяна като нови елементи.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)