Nanomaterial

Nanomaterial är kemiska ämnen eller material med partikelstorlekar mellan 1 och 100 nanometer i minst en dimension.

På grund av en ökad specifik yta i förhållande till volymen kan nanomaterial ha andra egenskaper än samma material som inte är i nanostorlek. Det leder till att nanomaterialens fysikalisk-kemiska egenskaper kan skilja sig från dem hos ämnet i bulkform och från större partiklar.

Många vardagliga produkter som innehåller nanomaterial finns redan på den europeiska marknaden, t.ex. batterier, beläggningar, antibakteriella kläder och kosmetika. Nanomaterial kan erbjuda tekniska och kommersiella möjligheter, men de kan också utgöra en risk för vår hälsa och miljön. Precis som alla andra ämnen på EU:s marknad är det viktigt att se till att deras användning bedöms korrekt och att alla risker kontrolleras på ett adekvat sätt.

Echa har ett nära samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter, Europeiska kommissionen, icke-statliga organisationer och branschorganisationer samt även med internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att hjälpa till att genomföra EU:s kemikalielagstiftning om nanomaterial.

 

Nanomaterial omfattas av den befintliga definitionen av ämnen i Reach och CLP och de bestämmelser som fastställs i de båda förordningarna gäller. Europeiska kommissionen offentliggjorde 2011 en särskild rekommendation för en definition av nanomaterial. Den används i olika europeiska förordningar, bland annat Reach och CLP, för att harmonisera hur nanomaterial definieras inom olika rättsliga ramverk.

Från och med den 1 januari 2020 gäller uttryckliga rättsliga krav enligt Reach för företag som tillverkar eller importerar nanoformer. Dessa rapporteringsskyldigheter omfattar specifika informationskrav, vilka beskrivs i de reviderade bilagorna till Reachförordningen: 

 • Karakterisering av nanoformer eller uppsättningar av nanoformer som omfattas av registreringen (bilaga VI).
 • Kemikaliesäkerhetsbedömning (bilaga I).
 • Informationskrav för registrering (bilagorna III och VII–XI).
 • Nedströmsanvändares åligganden (bilaga XII).

Ändringarna gäller alla nya och befintliga registreringar som omfattar nanoformer.

Echas verksamhet som rör nanomaterial enligt Reach och CLP

Eftersom Reach och CLP omfattar nanomaterial måste Echa kunna genomföra sina arbetsuppgifter avseende nanoformer inom de olika Reach-processerna (t.ex. registrering, utvärdering, tillståndsförfarande och fastställande av begränsningar) och CLP-processerna (t.ex. klassificering och märkning), såsom Echa skulle göra för alla andra former av ett ämne, och måste ha tillräcklig vetenskaplig och teknisk kapacitet för att göra detta.

Echa har därför utökat sin verksamhet inom detta område sedan 2011 med fokus på följande:

 • Utarbetande av nya och uppdaterade vägledningar
 • Intern och extern kapacitetsuppbyggnad
 • Utbyte av erfarenheter med, och åstadkommande av samförstånd mellan, medlemsstaternas behöriga myndigheter och medlemmar om riskbedömningen och medlemsstatskommittéer avseende säkerhetsinformation om nanomaterial i registreringsunderlag enligt Reach
 • Ge återkoppling och råd till företag som registrerar nanomaterial 
 • Deltagande i och bidragande till pågående internationella tillsynsinitiativ (såsom OECD:s arbetsgrupp för avsiktligt tillverkade nanomaterial eller Malta-initiativet för utvecklandet av riktlinjer för provning)
 • Webbseminarier för att informera om och diskutera den senaste utvecklingen av Reach- och CLP-processer som rör nanomaterial och hjälpa registranter att sammanställa och lämna in registreringsunderlag som involverar nanomaterial.
 • Expertgruppen för nanomaterial (NMEG) inrättades i oktober 2012 med stöd från behöriga myndigheter för införande av Reach och CLP (Caracal) och behöriga myndigheter för biocider. Denna informella rådgivande grupp stödjer genomförandet av Echas arbetsplaner för nanomaterial och ger information och råd om vetenskapliga och tekniska frågor som rör tillämpningen av Reach-, CLP- och BPR-förordningarna i förhållande till nanomaterial.
 • Vara värd för Europeiska unionens observationsgrupp för nanomaterial för att öka insynen i informationen om nanomaterial.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)