Expozičné limity v pracovnom prostredí

Expozičné limity v pracovnom prostredí (OEL) sú regulačné hodnoty, ktoré uvádzajú úrovne expozície považované za bezpečné (z hľadiska ochrany zdravia) v súvislosti s chemickou látkou prítomnou vo vzduchu na pracovisku.

Takéto limity stanovujú regulačné orgány na úrovni Európskej únie a na vnútroštátnej úrovni, pričom zohľadňujú dostupné informácie a najnovšie údaje o nebezpečnosti určitej látky, najmä pokiaľ ide o karcinogénnosť, mutagénnosť a toxicitu pre reprodukciu, a o akútnych účinkoch expozície.

Stanovenie limitov expozície konkrétnej látke pomáha zamestnávateľom chrániť zdravie pracovníkov pred možnými rizikami pri používaní chemických látok pri práci a obmedziť expozíciu pracovníkov nebezpečným chemickým látkam.

Prijatie opatrení týkajúcich sa škodlivých chemických látok je prioritnou oblasťou z hľadiska ochrany pracovníkov v Európskej únii. Európska komisia žiada nestranné vedecké výbory o poradenstvo pri posudzovaní prioritných chemických látok s cieľom podporiť navrhované opatrenia na prijatie nových alebo revidovaných expozičných limitov v pracovnom prostredí podľa smernice o karcinogénoch a mutagénoch, smernice o chemických faktoroch a iných príslušných právnych predpisov (napríklad smernice 2009/148/ES o azbeste).

Agentúra ECHA a jej výbor pre hodnotenie rizík (RAC) podporujú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (ďalej len „GR pre zamestnanosť“) tým, že od roku 2019 poskytujú vedecké stanoviská k expozičným limitom v pracovnom prostredí. Túto činnosť predtým vykonával Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia chemickým faktorom pri práci (SCOEL).

Účelom expozičných limitov v pracovnom prostredí je najmä zamedziť tomu, aby pracovníci vdychovali chemikálie v podobe pary, hmly alebo prachu. Výbor RAC však môže poskytnúť aj odporúčanie poznámky o možnosti vstrebávania kožou, v ktorej sa uvádza, že je potrebná ochrana pokožky. Možné sú aj iné poznámky týkajúce sa senzibilizácie alebo hluku. Výbor RAC môže okrem toho odporučiť biologické limitné hodnoty (BLV, úrovne expozície na základe biomonitorovania) alebo biologické smerodajné hodnoty (BGV, základné úrovne na základe biologického monitorovania). 

Categories Display