Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Proces OEL

 

Stanovovanie expozičných limitov v pracovnom prostredí tvorí súbor viacerých krokov.

Najprv Európska komisia rozhodne o tom, ktoré látky potrebujú expozičné limity v pracovnom prostredí. O rozhodnutiach o prioritných látkach sa diskutuje v tripartitnej pracovnej skupine pre chemické látky so zástupcami Komisie, odborníkmi z členských štátov a zástupcami organizácií zamestnávateľov a pracovníkov.

Potom GR pre zamestnanosť požiada agentúru ECHA, aby poskytla vedecké stanovisko ku konkrétnym látkam (stupne 1 – 2 v schéme uvedeného postupu.

Artboard 11Výber chemických látok na vedecké hodnotenieGR pre zamestnanosť stanovuje zoznamy priorít pre vedecké hodnotenie na základe vstupov z rôznych zdrojov a uplatňovania prioritných kritérií.3*Pracovná skupina pre chemické látky (WPC) – Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH)Pracovná skupina pre chemické látky (WPC) prerokovala vedecké odporúčanie a rôzne otázky týkajúce sa uskutočniteľnosti a predloží návrh hodnôt expozičných limitov v pracovnom prostredí na základe konsenzu. Tento návrh je začlenený do návrhu stanoviska na prijatie na plenárnom zasadnutí Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.4Posúdenie vplyvuGR pre zamestnanosť navrhne posúdenie vplyvu obsahujúce politické možnosti a súvisiace vplyvy. Posúdenie vplyvu sa prerokuje v rámci medziútvarovej riadiacej skupiny a predloží sa výboru pre kontrolu regulácie (RSB). Požaduje sa kladná odpoveď.5Predbežný legislatívny návrhGR pre zamestnanosť následne priprapredbežný legislatívny návrh a predloží ho na konzultáciu medzi útvarmi. Následne sa priprakonečné znenie predbežného legislatívneho návrhu.6Kolégium komisárovKolégium komisárov prijme návrh a zašle ho Rade a Parlamentu na účely rokovania a následného prijatia. V podobe smernice7Prijatá smernica sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ.Členské štáty transponujú právne znenie do vnútroštátnych právnych predpisov pred uplynutím dátumu stanoveného v smernici.2Vedecké odporúčanieGR pre zamestnanosť vyva mandáty pre vedecký výbor, ktorý spravidla predloží dokument o vzťahu medzi expozíciou a rizikom v prípade bezprahových karcinogénov alebo v rámci možností praktické prahohodnoty. Vedecké odporúčania sú pred prijatím predmetom externých konzultácií.

Úlohy agentúry ECHA

V nadväznosti na žiadosť GR pre zamestnanosť agentúra ECHA vypracuje vedeckú správu pre výbor pre hodnotenie rizík (RAC) na základe dostupných vedeckých údajov a všetkých relevantných informácií zhromaždených prostredníctvom 90-dňovej výzvy na predloženie dôkazov.

Táto vedecká správa je predmetom 60-dňovej otvorenej konzultácie. Výbor RAC potom vypracuje stanovisko na základe preskúmania vedeckej správy agentúry ECHA a informácií poskytnutých počas konzultácie. Vedecká správa agentúry ECHA sa stane neoddeliteľnou súčasťou stanoviska výboru RAC a tvorí prílohu k stanovisku. Prijaté konečné stanovisko výboru RAC sa potom postúpi GR pre zamestnanosť.

Artboard 1Zainteresované stranyECHARACŽiadosť Európskej komisieVýzva na predloženie dôkazov od zainteresovaných stránNepovinné zhromažďovanie doplňujúcich dôkazov a literatúry Povinná 60-dňokonzultácia o vedeckej správeOtvorená konzultáciaVypracovanie vedeckej správyVypracovanie stanoviska výboru pre hodnotenie rizík (RAC)Vedecká správa priložená k stanoviskuverečné stanovisko výboru RAC predložené Komisii/GR pre zamestnanosť12 – 24 mesiacov

Úloha Európskej komisie

GR pre zamestnanosť bude rokovať o správe RAC v tripartitnej pracovnej skupine pre chemické látky. Táto pracovná skupina pripraví návrh stanoviska k navrhovanému expozičnému limitu v pracovnom prostredí, ktorý sa potom predloží tripartitnému poradnému výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia na účely jeho prijatia (krok 3).

Komisia napokon prijme legislatívny návrh. V prípade záväzných expozičných limitov v pracovnom prostredí sa to deje prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu na prijatie Radou a Európskym parlamentom. V prípade orientačných expozičných limitov v pracovnom prostredí sa tak deje prostredníctvom smernice Komisie.

Záväzné expozičné limity v pracovnom prostredí podľa smernice o karcinogénoch a mutagénoch alebo smernice o chemických faktoroch poskytujú všetkým pracovníkom v EÚ minimálnu úroveň ochrany. Členské štáty musia stanoviť zodpovedajúci záväzný limit, ktorý nepresiahne hodnotu stanovenú na úrovni EÚ.

Orientačné expozičné limity v pracovnom prostredí podľa smernice o chemických faktoroch sú limity z hľadiska ochrany zdravia. Sú stanovené pre látky, pre ktoré je možné stanoviť úroveň, pri ktorej neexistuje žiadne riziko pre zdravie pracovníkov. Členské štáty musia stanoviť zodpovedajúcu hodnotu expozičných limitov v pracovnom prostredí v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi, pričom sa zohľadní hodnota stanovená na úrovni EÚ.

Okrem toho sa Komisia v prípade určitých politických iniciatív poradí so sociálnymi partnermi na úrovni EÚ v súlade s ustanoveniami sociálnej politiky Zmluvy o fungovaní EÚ. 

Categories Display


Route: .live2