Progress in evaluation in 2022

Agentúra ECHA podáva správu o pokroku dosiahnutom v roku 2021 v hodnotení dokumentácie a látok v súlade s článkom 54 nariadenia REACH. 

žiadosti o ďalšie informácie za rok 2022 – 1

Hodnotenie dokumentácie


V roku 2022 ECHA prijala 252 rozhodnutí o kontrole súladu týkajúcich sa 1 612 požiadaviek na informácie, v prípade ktorých sa zistili nedostatky v údajoch. Okrem toho agentúra prijala 169 rozhodnutí o návrhoch na testovanie, v ktorých sa riešilo 347 požiadaviek na informácie, pre ktoré sa pôvodne navrhovalo testovanie.

400 z rozhodnutí bolo prijatých bez účasti výboru členských štátov (t. j. členské štáty neposlali návrhy na zmeny). So zapojením výboru členských štátov bolo prijatých ďalších 21 rozhodnutí: 18 v rámci písomného postupu a 3 počas zasadnutí výboru členských štátov.
 

further information requests 2021 - Graph 2

Žiadosti o ďalšie informácie za rok 2021 2. nadpis tabuľky

Žiadosti o informácie predložené v rámci prijatých rozhodnutí o hodnotení dokumentácie

further information requests 2022 - 2 table

Information requirements Number of requests in
252 compliance check
decisions
Number of requests in
169 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 421
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 285 76 361
Pre-natal developmental toxicity 128 66 194
Reproduction toxicity 87 24 111
Repeated-dose toxicity 71 35 106
Biodegradation 243 22 265
Bioaccumulation 28 2 30
Long-term aquatic toxicity 341 63 404
Physico-chemical properties 15 7 22
Other human health 90 0 90
Other environment 323 52 375
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT)* 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L)* 1 N/A 1
Total 1 612 347 1 959

*CSR: chemical safety report; RSS: robust study summary; PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; SID: substance identification; C&L: classification and labelling.

further information requests 2022 - Graph 3

žiadosti o ďalšie informácie za rok 2022 – 3

Hodnotenie látky

V roku 2022 ECHA prijala 9 rozhodnutí o hodnotení látok spolu s 12 žiadosťami o ďalšie informácie na posúdenie bezpečnosti látok vzbudzujúcich potenciálne obavy.

Štyri z týchto rozhodnutí bolo prijatých bez účasti výboru členských štátov (t. j. agentúra a členské štáty nepredložili návrhy na zmeny). So zapojením výboru členských štátov bolo prijatých päť rozhodnutí: štyri v rámci písomného postupu a jedno počas zasadnutia výboru členských štátov.
 

further information requests 2022 - 4 table

Information requests made in the adopted substance evaluation decisions

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 275-702-5 Combination of fish short term reproduction assay and fish sexual development test 1
228-250-8 Larval amphibian growth and development assay 1
258-469-4 Amphibian metamorphosis assay 1
Mutagenicity 220-618-6
209-711-2
In vivo mammalian alkaline comet assay 2
PBT/vPvB** 2 271-867-2 Simulation biodegradation test 1
400-370-7 Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method or HPLC method 1
271-867-2 Water solubility: column elution method 1
273-066-3 Ready biodegradation test 1
201-236-9 Bioaccumulation test in aquatic species 1
271-867-2 Daphnia magna reproduction test 1
271-867-2 Fish early-life stage toxicity test 1
Total 12

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2022 - related