Progress in evaluation in 2022

Agentúra ECHA podáva správu o pokroku dosiahnutom v roku 2021 v hodnotení dokumentácie a látok v súlade s článkom 54 nariadenia REACH. 

nadväzujúce opatrenia po hodnotení za rok 2022 – 1

Nové informácie vyplývajúce z rozhodnutia ECHA sa skontrolujú s cieľom overiť, či boli splnené požiadavky a objasnené otázky týkajúce sa nebezpečnosti alebo obáv, ako aj s cieľom identifikovať akékoľvek prípady, v ktorých môžu byť potrebné ďalšie regulačné opatrenia.

Nadväzujúce opatrenia po hodnotení dokumentácie

V roku 2022 sa do kroku nadväzujúceho na hodnotenie dokumentácie presunulo 438 látok. Proces bol dokončený v prípade 249 látok.

V prípade 152 látok registrujúci predložili požadované informácie v stanovenej lehote. V prípade 37 látok bola identifikovaná potreba harmonizovanej klasifikácie a označovania. Pre jednu látku bolo potrebné vykonať ďalšie hodnotenie týkajúce sa perzistentných, bioakumulatívnych a toxických vlastností. Štyri látky sa považovali za kandidátske látky na hodnotenie látok (SEv).

Vnútroštátnym orgánom presadzovania práva bolo postúpených 151 nadväzujúcich hodnotení týkajúcich sa 146 látok, keďže registrujúci neposkytli požadované informácie včas.

Po opatreniach na presadzovanie práva registrujúci predložili potrebné informácie v 82 prípadoch. Hodnotenia vykonané po postúpení veci vnútroštátnym orgánom presadzovania práva sa do uvedenej tabuľky nepridávajú ako samostatné hodnotenia, keďže sa považujú za súčasť pôvodného hodnotenia.
 

evaluation follow-up 2022 - 1 table heading

Number and outcome on substances subject to follow ups to dossier evaluation

evaluation follow-up 2022 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 67 37 92 3 20 CLH,
1 SEv
Compliance check decisions 85 45 174 12 17 CLH,
3 SEv,
1 PBT
Total 152 82 266 15 37 CLH,
4 SEv,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

nadväzujúce opatrenia po hodnotení za rok 2022 – 3

Nadväzujúce opatrenia po hodnotení látok

V roku 2022 sa vyhodnotilo 23 látok. V prípade štyroch látok si hodnotiaci príslušný orgán členského štátu vyžiadal viac informácií, pretože predložené informácie neobjasnili pôvodné obavy alebo vyvolali ďalšie obavy.

V prípade zvyšných 19 látok orgány považovali dostupné informácie za dostatočné na objasnenie obáv a mohli dospieť k záveru, či sú potrebné ďalšie regulačné opatrenia.

Závery

Hodnotiaci príslušný orgán členského štátu môže v záujme vyriešenia obáv navrhnúť jedno alebo viacero z týchto regulačných opatrení:

  • harmonizovaná klasifikácia a označovanie látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, respiračné senzibilizátory alebo ktoré vyvolávajú iné obavy, napríklad tým, že sú nebezpečné pre vodné prostredie;
  • identifikácia látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy (SVHC);
  • obmedzenie látky alebo
  • opatrenia mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia REACH, ako napríklad expozičné limity v pracovnom prostredí na úrovni celej EÚ, vnútroštátne opatrenia alebo dobrovoľné sektorové opatrenia.

evaluation follow-up 2022 - 2 table heading

Summary of concluded substance evaluations where further regulatory actions were proposed

evaluation follow-up 2022 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 204-077-3 FR
225-935-3 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 218-645-3 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 229-962-1 DE
273-227-8 DE
To be confirmed* 201-126-0 FR
200-843-6 FR
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Restriction 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
To be confirmed* 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Endocrine disruption To be confirmed* 201-126-0 FR
Sensitisation (skin and/or respiratory) Harmonised classification and labelling 201-983-0 DE
204-077-3 FR
218-645-3 DK
273-227-8 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 201-052-9 FR
201-983-0 DE
204-077-3 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
229-962-1 DE
246-677-8 IT
Restriction 468-710-7 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 215-160-9 FR
468-710-7 DE
To be confirmed* 201-052-9 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
216-653-1 FR

* A need for further regulatory actions at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory actions.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.