Autorizaţie

Procedura de autorizare are scopul de a asigura că substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sunt substituite progresiv cu substanțe sau tehnologii mai puțin periculoase, în cazul în care sunt disponibile alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic.

Parcursul autorizării începe atunci când un stat membru sau ECHA, la cererea Comisiei Europene, propune ca o substanță să fie identificată drept SVHC.

Substanțele care au următoarele proprietăți periculoase pot fi identificate drept SVHC:

 

  • Substanțele care îndeplinesc criteriile de clasificare ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), categoria 1A sau 1B în conformitate cu Regulamentul CLP.
  • Substanțele care sunt persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB), în conformitate cu anexa XIII la Regulamentul REACH.
  • Substanțele, de la caz la caz, care provoacă un nivel de îngrijorare echivalent cu substanțele CMR sau PBT/vPvB.

Procesul de identificare a SVHC include o consultare publică de 45 de zile. Odată ce o substanță este identificată ca SVHC, aceasta este inclusă în lista substanțelor candidate. Includerea în lista substanțelor candidate atrage după sine obligații imediate pentru furnizorii substanței, cum ar fi:

  • furnizarea unei fișe cu date de securitate
  • comunicarea de informații privind utilizarea în condiții de siguranță
  • oferirea unui răspuns solicitărilor consumatorilor în termen de 45 de zile și
  • notificarea ECHA în cazul în care articolul fabricat conține o SVHC în cantități mai mari de o tonă per producător/importator pe an și în cazul în care substanța este prezentă în articolele respective într-o concentrație de peste 0,1% din greutate.

Includerea unei SVHC în lista substanțelor candidate

Intenția de a propune o substanță spre a fi identificată ca SVHC este publicată în registrul intențiilor înainte de depunerea propunerii, pentru a informa industria și alte părți interesate înainte de depunere.

Propunerea este realizată conform anexei XV la Regulamentul REACH și conține două părți principale. Prima parte prezintă datele și justificarea pentru identificarea substanței ca SVHC. A doua parte, examinată în timpul etapelor ulterioare identificării, include informații privind volumele pe piața UE, utilizările substanței și posibilele alternative pentru respectiva substanță.

După publicarea propunerii, oricine poate să formuleze observații în legătură cu aceasta sau să furnizeze informații suplimentare în timpul consultării de 45 de zile. Se pot formula observații cu privire la proprietățile substanței, la utilizările și la alternativele acesteia.

În cazul în care nu se primesc observații care contestă identificarea substanței, aceasta este inclusă direct în lista substanțelor candidate. Observațiile privind utilizările și alternativele sunt colectate și utilizate într-o etapă ulterioară a procesului, și anume în timpul recomandării substanțelor pentru includerea acestora în lista de autorizare.

Atunci când se primesc observații care furnizează informații noi sau contestă baza pentru identificarea substanței ca SVHC, atât propunerea, cât și observațiile sunt trimise Comitetului statelor membre (CSM) pentru a se conveni asupra identificării substanței ca SVHC.

În cazul în care comitetul ajunge la un acord unanim, substanța este inclusă în lista substanțelor candidate. În cazul în care comitetul nu ajunge la un acord unanim, chestiunea este sesizată Comisiei Europene.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)