Rezumatul obligațiilor care decurg din includerea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în lista substanțelor candidate

Pentru întreprinderi pot exista obligații legale care decurg din includerea substanțelor în lista substanțelor candidate. Aceste obligații, care se aplică de la data includerii în listă, nu se referă numai la lista de substanțe ca atare sau prezente în amestecuri, ci și la prezența acestora în articole.

Substanțe în articole

Furnizorii de articole care conțin substanțe din lista substanțelor candidate în concentrație de peste 0,1 % din greutate, cu sediul în UE sau SEE, trebuie să furnizeze informații suficiente pentru a permite utilizarea în condiții de siguranță a articolului de către clienții lor.

La solicitarea unui consumator, furnizorii de articole care conțin substanțe din lista substanțelor candidate în concentrație de peste 0,1 % din greutate, cu sediul în UE sau SEE, trebuie să furnizeze informații suficiente pentru a permite utilizarea în condiții de siguranță a articolului. Informațiile trebuie furnizate în termen de 45 de zile de la primirea solicitării.

Producătorii sau importatorii de articole cu sediul în UE și SEE trebuie să notifice ECHA în cazul în care articolul conține o substanță din lista substanțelor candidate. Această obligație se aplică în cazul în care substanța este prezentă în articolele respective în cantități anuale care totalizează peste o tonă per producător sau importator și în cazul în care această substanță este prezentă în articolele respective într-o concentrație de peste 0,1 % din greutate.

Notificările trebuie depuse în termen de cel mult 6 luni după includerea în lista substanțelor candidate. Nu este necesară o notificare în cazul în care:

  • producătorul sau importatorul unui articol poate exclude expunerea oamenilor și a mediului în timpul utilizării și eliminării articolului. În astfel de cazuri însă, producătorul sau importatorul trebuie să furnizeze instrucțiuni adecvate destinatarului articolului;
  • substanța a fost deja înregistrată pentru utilizarea respectivă.

Fișe cu date de securitate pentru substanțe ca atare și substanțe prezente în amestecuri

Furnizorii de substanțe incluse în lista substanțelor candidate (furnizate fie ca atare, fie în amestecuri), cu sediul în UE și SEE, trebuie să le furnizeze clienților o fișă cu date de securitate.

Secțiunea 15 din fișele cu date de securitate preexistente trebuie actualizată pentru a reflecta identificarea substanței ca SVHC [articolul 31 alineatul (9) litera (a)].

Furnizorii de amestecuri neclasificate ca periculoase în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, cu sediul în UE și SEE, trebuie să furnizeze destinatarilor, la solicitarea acestora, o fișă cu date de securitate în cazul în care:

  • amestecul conține cel puțin o substanță cu o concentrație individuală în amestec ≥ 0,1 % din greutate pentru amestecurile negazoase și
  • substanța este inclusă în lista substanțelor candidate în temeiul articolului 57 litera (d) [substanță persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT)], litera (e) [substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB)] sau litera (f) (substanță care suscită un nivel de îngrijorare echivalent).

Aceasta nu aduce atingere obligației generale ca toți furnizorii de amestecuri neclasificate ca periculoase în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, cu sediul în UE și SEE, să transmită destinatarilor, la solicitarea acestora, o fișă cu date de securitate în cazul în care amestecul conține o substanță cu o concentrație individuală ≥ 1 % din greutate pentru amestecurile negazoase și ≥ 0,2 % din volum pentru amestecurile gazoase în cazul în care substanța prezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu.

Reducerea la minimum a emisiilor

În cazul substanțelor care îndeplinesc criteriile PBT și vPvB, și cel târziu atunci când sunt incluse ca atare în lista substanțelor candidate, producătorii și importatorii trebuie să utilizeze informațiile din raportul de securitate chimică (RSC) atunci când aplică la locul de producere și când recomandă pentru utilizatorii din aval măsuri de administrare a riscului care reduc la minimum expunerile și emisiile pentru oameni și mediu. Pe baza recomandării respective, utilizatorii din aval trebuie să identifice și să aplice măsurile adecvate pentru a controla în mod corespunzător riscurile asociate.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)