Dostawcy wyrobów

Przedsiębiorstwa dostarczające wyroby zawierające substancje znajdujące się na liście kandydackiej i wprowadzające je do obrotu na rynek UE są zobowiązane do przedłożenia informacji na temat tych wyrobów do ECHA.

 

1. Sprawdź, czy musisz dokonywać zgłoszenia w sprawie SCIP (wyrobów zawierających substancje wzbudzające obawy)

Czy to dotyczy mnie? 

Obowiązek dokonania zgłoszenia w sprawie SCIP dotyczy wszystkich wyrobów wprowadzanych do obrotu w UE zawierających substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) znajdującą się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% w/w. 

Informacje do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) muszą przekazywać następujący dostawcy wyrobów:

 • unijne podmioty produkujące i składające wyroby, 
 • unijni importerzy, 
 • unijni dystrybutorzy wyrobów i inni uczestnicy łańcucha dostaw wprowadzające je do obrotu. 

Obowiązkiem dostarczania informacji do bazy danych SCIP nie są objęci sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy łańcucha dostaw dostarczający wyroby bezpośrednio i wyłącznie konsumentom.

Od kiedy informacje powinny być przekazywane ECHA?

Od dnia  5 stycznia 2021 r. informacje na temat wyrobów zawierających SVHC (znajdujących się na liście kandydackiej) w stężeniu przekraczającym 0,1% w/w wprowadzone do obrotu na rynku UE należy zgłaszać do ECHA.

 

2. Należy zapoznać się z wymaganiami w zakresie informacji i zrozumieć je

Jakie informacje należy przekazać ECHA?

Dostawcy wyrobów muszą przedstawić ECHA następujące informacje:

 • informacje umożliwiające identyfikację wyrobu
 • nazwę, zakres stężeń i miejsce substancji znajdującej się na liście kandydackiej obecnej w danym wyrobie
 • inne informacje umożliwiające bezpieczne użycie wyrobu, zwłaszcza informacje służące zapewnieniu odpowiedniego zarządzania wyrobem, gdy stanie się on odpadem. 

Szczegółowy wykaz wszystkich wymagań w zakresie informacji znajduje się w dokumencie zatytułowanym „Szczegółowe wymagania w zakresie informacji”.

Które z danych przekazanych do bazy SCIP zostaną przez ECHA opublikowane?

Informacje złożone do bazy danych SCIP będą dostępne publicznie, a zatem łatwo dostępne dla podmiotów zajmujących się odpadami w celu wypełnienia istniejącej luki w przepływie informacji.

ECHA opublikuje otrzymane informacje na swojej stronie internetowej. Za jakość danych odpowiada każdy podmiot odpowiedzialny. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach ECHA zapewni ochronę poufnych informacji handlowych. Na przykład nie będą upubliczniane dane, dzięki którym można ustalić powiązania między podmiotami w danym łańcuchu dostaw.

 

3. Należy znać swój portfel wyrobów

Należy znać swój portfel wyrobów

Po stwierdzeniu, że istnieje obowiązek zgłoszenia informacji i po zapoznaniu się ze standardowymi wymaganiami w zakresie informacji należy przyjrzeć się swojemu portfelowi wyrobów jako takich lub w obiektach złożonych (produktach).

Należy wskazać, które wyroby jako takie lub w obiektach złożonych zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% w/w.  

W zależności od pełnionej przez siebie roli w łańcuchu dostaw należy zawsze brać pod uwagę nakłady (wyroby jako takie lub obiekty złożone otrzymane jako odbiorca) oraz produkty (wyroby lub obiekty złożone wprowadzone na rynek jako dostawca) będące częścią procesu.

W jaki sposób ECHA definiuje „wyrób”?

 • Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia REACH wyrób oznacza „przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, lub wygląd, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny”.
 • „Obiekt złożony” to obiekt składający się z więcej niż jednego wyrobu.
 • Wyroby, które są składane lub łączone w obiekty złożone pozostają wyrobami, o ile zachowują specjalny kształt, powierzchnię lub wygląd lub dopóki nie stają się odpadami.

 

4. Dostosowanie swoich danych
 • Należy ustalić, w jaki sposób dany wyrób lub obiekt złożony (produkt) zostanie określony w zgłoszeniu:
  • Nazwa wyrobu, inne nazwy (np. marka; model; rodzaj)
  • Główny identyfikator wyrobu, inne identyfikatory wyrobu (np. europejski kod towarowy (EAN); globalny numer jednostki handlowej (GTIN); uniwersalny kod produktu (UPC); numer katalogowy; numer identyfikacyjny wyrobu ECHA; numer serii).
  • Kategoria wyrobów: Określenie wyrobu lub obiektu złożonego znajdujących się w zharmonizowanym wykazie na podstawie funkcji/użytkowania (zintegrowana taryfa Unii Europejskiej – TARIC – wykaz w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (NS) załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87).
  • Czy wyrób jest produkowany lub składany w UE?
 • Cechy charakterystyczne: Należy zgromadzić cechy charakterystyczne wyrobu lub obiektu złożonego, które mogą przyczynić się do odróżnienia zgłoszonego wyrobu lub obiektu złożonego od podobnych wyrobów lub obiektów złożonych. Np. wysokość; długość; szerokość; średnica; gęstość; waga; objętość; kolor.
 • Należy określić instrukcje bezpiecznego stosowania wymagane w przypadku wyrobów jako takich oraz w przypadku obiektów złożonych. Można również dołączyć instrukcje demontażu.
 • Elementy składowe obiektów złożonych: Zgłoszenie obiektu złożonego obejmie informacje dotyczące elementów składowych zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) (na liście kandydackiej) w stężeniu powyżej 0,1% w/w oraz specyfikację liczby zdarzeń w powiązanym wyrobie w obiekcie złożonym.
 • Należy zebrać informacje na temat substancji znajdujących w wyrobach umieszczonych na liście kandydackiej:
  • określenie substancji znajdującej się na liście kandydackiej;

  • określenie wersji znajdującej się na liście kandydackiej;

  • zakres stężenia substancji znajdującej się w wyrobie umieszczonej na liście kandydackiej; oraz

  • określenie kategorii materiału wyrobu lub kategorii mieszaniny w przypadku występowania substancji znajdujących się na liście kandydackiej. Substancja znajdująca się na liście kandydackiej występuje albo na powierzchni materiału, z którego wykonano wyrób albo w mieszaninie dodanej do wyrobu w trakcie dalszego przetwarzania (np. powlekania).

 • Należy dokonać przeglądu wykazu wszystkich wymagań w zakresie informacji oraz formatu SCIP IUCLID, aby znaleźć właściwą ścieżkę do dostosowania danych.

 

5. Przygotowanie przekazywanych informacji

ECHA ustanowiła zharmonizowany format IUCLID do przekazywania wymaganych informacji do bazy danych SCIP.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej poświęconej narzędziom SCIP.

6. Przedłożenie zgłoszenia