O dyrektywie ramowej w sprawie odpadów

W dyrektywie ramowej w sprawie odpadów określono środki mające zapobiegać negatywnemu wpływowi wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz zwiększać efektywność wykorzystania zasobów. Ma to zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W 2015 r. przyjęto unijny plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach jego realizacji w lipcu 2018 r. weszła w życie zmieniona dyrektywa ramowa w sprawie odpadów. Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) powierzono w niej zadanie stworzenia bazy danych z informacjami o wyrobach zawierających substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC), które znajdują się na liście kandydackiej. Do listy tej dodaje się regularnie nowe substancje na podstawie rozporządzenia REACH.

Baza danych będzie zawierać informacje przekazywane do ECHA przez producentów, importerów i dostawców wyrobów zawierających substancje z listy kandydackiej. Opisywane wyroby mogą być produkowane w UE lub importowane z krajów spoza UE.

Informacje ujęte w bazie danych będą wykorzystywane przez podmioty gospodarujące odpadami przy sortowaniu i recyklingu wyrobów zawierających SVHC, a także przez konsumentów do podejmowania świadomych decyzji oraz znajdowania najlepszych sposobów wykorzystania i unieszkodliwienia takich wyrobów. Baza danych powinna zasadniczo przyczynić się do stopniowego eliminowania z wyrobów substancji stanowiących zagrożenie oraz do powstawania bezpieczniejszych substancji alternatywnych.

Trzy główne cele bazy SCIP:

  1. ograniczenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne przez pomoc w zastępowaniu substancji stanowiących zagrożenie w wyrobach wprowadzanych do obrotu w UE;
  2. udostępnianie informacji służących dalszemu usprawnianiu operacji przetwarzania odpadów;
  3. sprawienie, aby władze mogły monitorować użycie w wyrobach substancji stanowiących zagrożenie oraz uruchamiać odpowiednie działania na wszystkich etapach cyklu życia wyrobów, w tym na etapie odpadu.

Baza SCIP stanowi uzupełnienie istniejących obowiązków informacyjnych określonych w rozporządzeniu REACH w odniesieniu do substancji z listy kandydackiej w wyrobach.

Kalendarium

4 lipca 2018 r.
– wejście w życie zmienionej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów

Początek 2020 r.
– uruchomienie prototypu bazy danych

5 stycznia 2021 r.
– początek obowiązywania wobec dostawców wyrobów wymogu przekazywania informacji do bazy danych