De indeling herzien

Er zijn allerlei redenen waarom de indeling van een mengsel moet worden herzien.

 

Wijzigingen in de geharmoniseerde indeling van de bestanddelen

De geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen (zie bijlage VI bij de CLP-verordening) kan na de beoordeling van nieuwe beschikbare informatie worden gewijzigd. Dit kan invloed hebben op de indeling van uw mengsel. Dergelijke wijzigingen moeten gewoonlijk achttien maanden na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie worden doorgevoerd.

Wellicht bent u bij de bestudering van de beschikbare gegevens die voor de indeling van belang zijn, op bepaalde punten gestuit waarover nog discussie is. Zo kan het zijn dat er een voorstel voor geharmoniseerde indeling en etikettering van een stof is ingediend, terwijl de bedoelde harmonisatie nog niet is afgerond en nog buiten het bestek van deel 3 van bijlage VI bij de CLP-verordening valt. Ander voorbeeld: een stof heeft verschillende vermeldingen in de C&L-inventaris. Er is nog geen overeenstemming over de indeling bereikt of het valt te verwachten dat daarover besprekingen zullen worden gevoerd. Dan bestaat de kans dat de stof in kwestie spoedig opnieuw zal worden ingedeeld. Zorg er in dat geval voor dat u van de ontwikkelingen op de hoogte blijft door regelmatig de gepubliceerde wijzigingen van de CLP-verordening (aanpassingen aan de technische vooruitgang), de relevante vermeldingen in de C&L-inventaris en belangrijke adviezen van technische en wetenschappelijke comités (vooral van het Comité risicobeoordeling van ECHA) te raadplegen.

 

Gewijzigde indeling op het veiligheidsinformatieblad van uw leverancier

Heeft uw leverancier de indeling van een door u gebruikte of ingevoerde stof of mengsel gewijzigd? Dan moet u altijd bekijken of het mengsel dat u formuleert of invoert, nog correct is ingedeeld.

 

Wijzigingen in het mengsel

Wanneer een formuleerder in de EU of EER of een fabrikant van een geïmporteerd mengsel van buiten de EU of EER een wijziging in een mengsel doorvoert, moet er een nieuwe evaluatie plaatsvinden. Een indeling kan worden gewijzigd door:

a.     een verandering in de concentratie van een of meer van de gevaarlijke bestanddelen (zie tabel 1.2 in bijlage I bij de CLP-verordening),

b.    een verandering in de samenstelling als gevolg van de vervanging of toevoeging van een of meer bestanddelen,

c.     Wanneer partijen sterk van elkaar verschillen, kan een nieuwe beoordeling van de indeling nodig zijn. Kleine verschillen hebben niet per se invloed op de indeling. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 1.6.3.2.2 van het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria (Expolatieprincipes - Productiepartijen).

 

Nieuwe informatie over stoffen

Bij registratie conform de REACH-verordening moet uitgebreide informatie over stoffen worden verzameld en gegenereerd. Hierdoor is de beschikbare informatie aanzienlijk toegenomen en vaak wordt dan ook gevraagd om de indeling en etikettering van mengsels die dergelijke stoffen bevatten, te herzien.

 

Wijzigingen in de criteria

De indeling van een mengsel kan ook worden gewijzigd door veranderingen in de wetgeving, vooral in de indelingscriteria (als gevolg van een aanpassing van de CLP aan de technische vooruitgang). Dergelijke wijzigingen in de CLP-criteria moeten gewoonlijk achttien maanden na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie worden doorgevoerd.

Zodra de nieuwe evaluatie is afgerond, moet u de indeling van uw mengsel aanpassen en dat geldt ook voor het bijwerken van het etiket en het veiligheidsinformatieblad. Houd daarom nieuwe informatie en wetswijzigingen nauwgezet in de gaten. Verder dient u een plan op te stellen om onmiddellijk op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen.