De beschikbare informatie bestuderen

De beschikbare informatie bestuderen

Hoe de beschikbare informatie over mengsels moet worden geïnventariseerd en bestudeerd, wordt beschreven in de artikelen 6 t/m 8 van de CLP-verordening.

Wanneer u alle elementaire en specifieke informatie over de concentraties en de gevaren van de bestanddelen van het mengsel en het mengsel zelf hebt verzameld, ga dan na of deze informatie relevant, betrouwbaar en toereikend is met het oog op indeling conform de CLP-verordening. 

 

Neem de vergaarde informatie grondig door:
  1. Controleer voor elk soort gevaar of u informatie over elk bestanddeel van het mengsel of over het mengsel zelf hebt. Voor de meeste fysische gevaren zijn testgegevens over het mengsel zelf nodig.
  2. Zijn de gegevens consistent of kloppen bepaalde zaken niet? Wellicht is het veiligheidsinformatieblad dat u hebt ontvangen, niet compleet of hebben verschillende leveranciers tegenstrijdige gegevens verstrekt. Vraag in zulke gevallen uw leveranciers om opheldering.
  3. Ga na of de indeling van de stoffen als vermeld op het veiligheidsinformatieblad dat uw leverancier heeft verstrekt, overeenkomt met de C&L-inventaris voor geharmoniseerde indeling. Ook als de eigen indelingen via aanmeldingen en registraties verschillen, kunnen ze als uitgangspunt worden gebruikt om de indeling van uw leverancier te bestuderen. Hebt u twijfels, neem dan contact op met uw leverancier.

 

Wat is "relevant, betrouwbaar en toereikend"?

Als u over specifieke informatie beschikt zoals testgegevens over het mengsel zelf en/of over de stoffen in het mengsel, moet u weten wat "relevant, betrouwbaar en toereikend" inhoudt.

Om uw mengsel op de juiste wijze in te delen, moet de informatie waarop u uw beslissing baseert, van hoge kwaliteit zijn.

Een correcte indeling is alleen mogelijk als u over betrouwbare informatie beschikt. Informatie die niet wetenschappelijk betrouwbaar is, bijvoorbeeld omdat een onderzoek onjuist is uitgevoerd of omdat een verkeerd model is gehanteerd, kan tot een foutieve indeling leiden.  Daarom moet u alleen betrouwbare informatie gebruiken. U kunt het best eerst controleren of de informatie betrouwbaar is voordat u bekijkt of deze relevant en adequaat is.

Soms is zelfs informatie die niet via gevalideerde methoden is verkregen, waardevol. U kunt proberen de bewijskracht daarvan te beoordelen, maar wellicht is het nodig daarvoor een deskundige in de arm te nemen.

Over betrouwbaarheid, relevantie en toereikendheid kunt u meer lezen in hoofdstuk R.4 van het Richtsnoer voor informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid.

De beschikbare informatie bestuderen