Indeling en etikettering

Indeling en etikettering vormen het uitgangspunt voor de communicatie over gevaren en zijn belangrijke elementen die moeten waarborgen dat de gezondheid van de mens en het milieu worden beschermd tegen schadelijke chemische stoffen.

Een eerste vereiste voor het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen is dat de regels van de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP-verordening) worden nageleefd.

Zodra een stof of mengsel is ingedeeld, moeten de vastgestelde gevaren kenbaar worden gemaakt aan de andere actoren in de toeleveringsketen, waaronder consumenten.

Het etiket bevat informatie over de vastgestelde gevaren. In combinatie met een etiket en een bijgevoegd veiligheidsinformatieblad maakt de indeling aan de gebruiker duidelijk welke gevaren aan de stof of het mengsel verbonden zijn en hoe de stof of het mengsel veilig kan worden gebruikt.

 

Houd uw indeling en etikettering up-to-date

 

  • Neem altijd informatie over de indeling en etikettering op in uw registratie, ongeacht de hoeveelheidsklasse.
  • Beoordeel de intrinsieke gevaren van de stof aan de hand van de criteria in de CLP-verordening.
  • Controleer of de voor uw stof gerapporteerde geharmoniseerde indeling in overeenstemming is met de meest recente update van bijlage VI bij de CLP-verordening. Houd er rekening mee dat uw stof onder een groepsvermelding kan vallen.

 

Geef de juiste indeling voor stoffen met verscheidene bestanddelen en UVCB-stoffen
  • Wanneer u een stof indeelt die onzuiverheden, additieven of verscheidene bestanddelen (een uit verscheidene componenten bestaande stof of UVCB-stof) bevat, baseert u de indeling op de beschikbare relevante informatie over de stof.
  • Wanneer u de stof indeelt op carcinogene, mutagene of reproductietoxische eigenschappen (CMR-eigenschappen) of de bioaccumulatie en afbraakeigenschappen binnen de gevarenklasse ‘gevaarlijk voor het aquatisch milieu’ beoordeelt, baseert u de indeling van de stof op informatie over de bekende afzonderlijke bestanddelen.
  • Als de gegevens over de stof met verscheidene bestanddelen of UVCB-stoffen ernstigere effecten vertonen dan de gegevens over de afzonderlijke bestanddelen (dit kan het geval zijn bij de indeling voor CMR of relevante effecten op de bioaccumulatie- of afbraakeigenschappen), gebruikt u de strengere gegevens voor de indeling.
  • Indien er geen gegevens over de stof beschikbaar zijn, gebruikt u voor niet-CMR-gevarenklassen de gegevens van de bestanddelen voor indeling overeenkomstig de regels voor mengsels.

 

Uw C&L-aanmelding bijwerken

Artikel 41 van de CLP-verordening bepaalt dat informatieverstrekkers en registranten alles in het werk moeten stellen om een overeengekomen vermelding voor dezelfde stof tot stand te brengen. Wijzigingen van aangemelde indelingen moeten binnen zes maanden na het besluit tot wijziging van de indeling bij ECHA worden ingediend.