Aktīvo vielu apstiprināšana

Pirms licences piešķiršanas biocīdam ir jāapstiprina tā sastāvā esošās aktīvās vielas. 

Vispirms dalībvalsts kompetentā iestāde veic šīm aktīvām vielām novērtēšanu un pēc tam novērtējuma rezultātus nosūta ECHA Biocīdu komitejai, kas 270 dienu laikā sagatavo atzinumu. Atzinums ir lēmuma pieņemšanas pamatojums apstiprinājumam, ko pieņem Eiropas Komisija. Aktīvo vielu apstiprina uz noteiktu laiku, nepārsniedzot desmit gadus, un licence ir atjaunojama.

Ar Biocīdu regulu (BR) nosaka aktīvo vielu novērtēšanas formālos izslēgšanas un aizstāšanas kritērijus.

Izslēgšanas kritēriji

Aktīvās vielas, kas atbilst izslēgšanas kritērijiem, netiek apstiprinātas.

Pie tām pieder:

  • 1A vai 1B kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, kā noteikts CLP regulā;
  • endokrīnie disruptori;
  • noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT vielas);
  • ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas (vPvB).

Ja sabiedrības veselības aizsardzības vai sabiedrības interesēs ir nepieciešama aktīvā viela, kurai nav pieejama cita alternatīva viela, tiek paredzētas atkāpes no noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā aktīvo vielu apstiprina uz laiku līdz pieciem gadiem (arī aktīvās vielas, attiecībā uz kurām novērtējuma ziņojums tika iesniegts pirms 2013. gada 1. septembra, kā to paredz pārejas noteikumi).

Aktīvās vielas, kas ir aizstājamas vielas

Šo noteikumu mērķis ir noteikt vielas, kas rada īpašas bažas sabiedrības veselībai vai videi, un nodrošināt, ka laika gaitā šīs vielas tiek pakāpeniski izslēgtas un aizstātas ar piemērotākām alternatīvām vielām.

Kritērijus nosaka, pamatojoties uz šo vielu raksturīgajām bīstamajām īpašībām apvienojumā ar lietojuma veidu. Aktīvo vielu uzskata par aizstājamu vielu, ja tā atbilst kādam no šiem kritērijiem:  

  • tā atbilst vismaz vienam no izslēgšanas kritērijiem;
  • to klasificē kā elpceļu sensibilizatoru;
  • tās toksikoloģiskās references vērtības ir ievērojami zemākas salīdzinājumā ar lielāko daļu aktīvo vielu, kas ir apstiprinātas tam pašam produkta veidam un lietošanas veidam;
  • tā atbilst diviem PBT kritērijiem;
  • tā rada bažas cilvēku vai dzīvnieku veselībai un videi, pat veicot ļoti stingrus riska pārvaldības pasākumus;
  • tā satur ievērojamu daļu neaktīvu izomēru vai piemaisījumu.

Ja aktīvās vielas apstiprināšanas procesa laikā vērtējošā kompetentā iestāde identificē to kā potenciāli aizstājamu vielu, to norāda novērtējuma secinājumos. Šādos gadījumos ECHA uzsāk sabiedrisku apspriešanu. 

Laikposms, uz kādu apstiprina aktīvās vielas, kas atzītas par aizstājamām vielām, pat atjaunošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt septiņus gadus. Ja aktīvā viela atbilst vienam vai vairākiem izslēgšanas kritērijiem, to apstiprina tikai uz pieciem gadiem. 

Ja aktīvo vielu identificē kā aizstājamu vielu, tad licences piešķiršanas procesa laikā produktiem, kas satur šo aktīvo vielu, ir jāveic salīdzinošs novērtējums un licenci piešķir tikai tad, ja nav piemērotāku alternatīvu.

Tā kā izslēgšanas kritēriju galvenais elements ir saskaņotā klasificēšana un līdz ar to arī aizstājamās aktīvās vielas novērtējums, ECHA sekretariāta mērķis ir veicināt sadarbību starp Biocīdu komiteju un Riska novērtēšanas komiteju (RAC).

Lemjot, vai aktīvo vielu var atzīt par aizstājamu vielu, ir jāizvērtē arī aktīvās vielas PBT īpašības. Tāpēc ECHA sekretariāta mērķis ir veicināt sadarbību arī starp BPC (Biocīdu komiteju) un ECHA PBT ekspertu grupu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)