Kako promijeniti identifikator tvari

Europska agencija za kemikalije (ECHA) pruža uslugu izmjene kemijskih oznaka vaše registrirane tvari.

Ako je tvar neispravno identificirana, agenciji ECHA možete uputiti zahtjev za izmjenu glavnih identifikacijskih oznaka vaše registracije, primjerice EZ broja. Izmjena kemijskih oznaka ne utječe na vaša prava na proizvodnju i uvoz.

Izmjenu možete zatražiti koristeći se internetskim obrascem. Ako se izmjena odnosi na zajedničku registraciju i na nju utječe, vodeći podnositelj registracije treba uz internetski obrazac priložiti „Plan zajedničke dostave" koji sadržava sve dogovore supodnositelja o promjeni identifikatora tvari.

ECHA zaprima zahtjev za uslugu i provjerava može li ga se obraditi. Ocijeni li da se ta usluga može pružiti, svakom podnositelju registracije zaračunava pristojbu za uslugu čiji iznos ovisi o predviđenoj količini posla.

ECHA ne potvrđuje usklađenost registracijskih dosjea sa zahtjevima obavješćivanja o identitetu tvari u skladu s Uredbom REACH u sklopu ove usluge. To u praksi znači da ako se vaše registracije nakon izmjene kemijskih oznaka odabere za provjeru usklađenosti, postoji mogućnost utvrđivanja njihove neusklađenosti s obzirom na identitet tvari.

Svakom podnositelju registracije koji zatraži ispravljanje identifikacijske oznake zaračunava se minimalna pristojba u visini od 300 €.  Iznos pristojbe utvrđen je odlukom Upravnog odbora Agencije. Rok za plaćanje pristojbe iznosi 30 dana. Također će vas se obavijestiti u slučaju da zahtjev ne može biti obrađen.

Čim primi uplatu, ECHA ažurira informacije o identifikacijskoj oznaci u sustavu REACH-IT. Vodećeg podnositelja i supodnositelje registracije obavješćuje se o dovršenju zadatka u sustavu REACH-IT te im se daje razuman rok unutar kojega treba podnijeti ažuriranu registraciju s ispravnim identifikacijskim oznakama.

 

Related news

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)