Autorizacija

Postupkom za izdavanje autorizacije nastoji se osigurati postupna zamjena posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC) manje opasnim tvarima ili tehnologijama, ako su tehnički i ekonomski izvedive alternative raspoložive.

Put autorizacije započinje kada država članica ili ECHA na zahtjev Komisije predloži da se tvar identificira kao SVHC.

Tvari sa sljedećim opasnim svojstvima mogu biti identificirane kao SVHC:

 

  • Tvari koje ispunjavaju kriterije prema kojima se razvrstavaju kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari (CMR) kategorije 1A ili 1B, u skladu s Uredbom CLP.
  • Tvari koje su postojane, bioakumulativne i otrovne (PBT) ili vrlo postojane i vrlo bioakumulativne (vPvB), u skladu s Prilogom XIII. Uredbi REACH.
  • Tvari koje, ovisno o slučaju, uzrokuju jednaku zabrinutost kao CMR ili PBT/vPvB tvari.

Postupak identifikacije SVHC-a uključuje 45-dnevno javno savjetovanje. Nakon što je tvar identificirana kao SVHC, uvrštava se na popis predloženih tvari. Uvrštavanjem na popis predloženih tvari, dobavljačima tvari odmah se nameću obveze kao što su:

  • dostavljanje sigurnosno-tehničkog lista,
  • priopćavanje povezano sa sigurnom uporabom,
  • odgovaranje na zahtjeve potrošača u roku od 45 dana i
  • obavješćivanje ECHA-e ako proizvod koji proizvode sadržava SVHC u količinama većima od jedne tone godišnje po proizvođaču/uvozniku i ako je u tim proizvodima tvar prisutna u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela,

Dodavanje SVHC-ova na popis predloženih tvari

Namjera da se tvar predloži za identifikaciju kao SVHC objavljuje se u registru namjera prije podnošenja prijedloga kako bi se industriju i ostale dionike unaprijed obavijestilo o podnošenju.

Prijedlog se izrađuje u skladu s Prilogom XV. Uredbi REACH te on sadržava dva glavna dijela. U prvom se navode podaci i obrazloženje za identificiranje tvari kao SVHC. Drugi dio, ispitan tijekom popratnih koraka nakon identifikacije, sadržava informacije o količinama na tržištu EU-a, uporabama i mogućim alternativama tvari.

O prijedlogu se, nakon njegova objavljivanja, svatko može očitovati ili dostaviti dodatne informacije tijekom 45-dnevnog savjetovanja. Očitovanja mogu biti povezana sa svojstvima tvari, njezinim uporabama i alternativama.

Ako se ne zaprime očitovanja kojima se identifikacija dovodi u pitanje, tvar se izravno uvrštava na popis predloženih tvari. Očitovanja o uporabama i alternativama prikupljaju se i koriste u naknadnoj fazi postupka, tj. tijekom davanja preporuke za uvrštavanje tvari na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

Kada se zaprime očitovanja koja sadržavaju nove informacije ili kojima se dovodi u pitanje osnova za identifikaciju tvari kao SVHC, prijedlog i očitovanja upućuju se Odboru država članica radi postizanja sporazuma o identifikaciji tvari kao SVHC.

Ako Odbor postigne jednoglasni sporazum, tvar se dodaje na popis predloženih tvari. Ako Odbor ne postigne jednoglasni sporazum, predmet se upućuje Komisiji.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)