Sažetak obveza koje proizlaze iz uvrštavanja posebno zabrinjavajućih tvari na popis predloženih tvari

Poduzeća bi mogla imati zakonske obveze koje proizlaze iz uvrštavanja tvari na popis predloženih tvari. Te se obveze, koje stupaju na snagu s datumom uvrštavanja, odnose ne samo na pojedinačne tvari s popisa ili njihove smjese nego i na njihovu prisutnost u proizvodima.

Tvari u proizvodima

Dobavljači s područja EU-a ili EGP-a koji opskrbljuju proizvodima koji sadržavaju tvari s popisa predloženih tvari u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela morat će pružiti dovoljno informacija kako bi potrošači mogli upotrebljavati proizvod na siguran način.

Na zahtjev potrošača dobavljači s područja EU-a ili EGP-a koji opskrbljuju proizvodima koji sadržavaju tvari s popisa predloženih tvari u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela morat će pružiti dovoljno informacija kako bi se proizvod mogao upotrebljavati na siguran način. Te se informacije moraju pružiti u roku od 45 dana od primitka zahtjeva.

Ako njihov proizvod sadržava tvar s popisa predloženih tvari, proizvođači ili uvoznici tvari s područja EU-a ili EGP-a moraju obavijestiti ECHA-u. Ta se obveza primjenjuje ako proizvod sadržava tu tvar u količinama većima od jedne tone godišnje po proizvođaču ili uvozniku i ako je u tim proizvodima tvar prisutna u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela.

Obavještava se najkasnije šest mjeseci nakon uvrštavanja na popis predloženih tvari. Obavijest nije potrebna ako:

  • proizvođač ili uvoznik proizvoda može isključiti izloženost ljudi i okoliša tijekom uporabe i odlaganja tog proizvoda. Međutim, u takvim slučajevima proizvođač ili uvoznik moraju dati odgovarajuće upute primatelju tog proizvoda;
  • ta je tvar već prijavljena za tu uporabu.

Sigurnosno-tehnički listovi za pojedinačne tvari i tvari u smjesama

Dobavljači tvari s popisa predloženih tvari s područja EU-a ili EGP-a (isporučenih pojedinačno ili u smjesama) moraju svojim potrošačima dostaviti sigurnosno-tehnički list.

Potrebno je ažurirati odjeljak 15. postojećih sigurnosno-tehničkih listova kako bi se u njemu odrazilo utvrđivanje tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari (članak 31. stavak 9. točka (a)).

Dobavljači smjesa s područja EU-a ili EGP-a koje se u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (EZ) br. 1272/2008 ne razvrstavaju kao opasne moraju na zahtjev primatelja dostaviti sigurnosno-tehnički list ako:

  • smjesa sadržava barem jednu tvar s pojedinačnom koncentracijom u smjesi ≥ 0,1 % masenog udjela u slučaju neplinovitih smjesa; i
  • ta je tvar uvrštena na popis predloženih tvari u skladu s člankom 57. točkama (d) (postojane, bioakumulativne i otrovne tvari (PBT)), (e) (vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari (vPvB)) ili (f) (tvari koje izazivaju jednaku zabrinutost).

Time se ne dovodi u pitanje opća obveza svih dobavljača s područja EU-a i EGP-a koji dobavljaju smjese koje se ne razvrstavaju kao opasne u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 da na zahtjev primatelja dostave sigurnosno-tehnički list ako smjesa sadržava tvar s pojedinačnom koncentracijom ≥ 1 % masenog udjela u slučaju neplinovitih smjesa i ≥ 0.2 % volumena u slučaju plinovitih smjesa ako ta tvar predstavlja opasnost za zdravlje ljudi ili okoliš.

Smanjivanje ispuštanja na najmanju moguću mjeru

Za tvari koje zadovoljavaju kriterije za postojane, bioakumulativne i otrovne tvari (PBT) te vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari (vPvB), i to najkasnije nakon njihova uvrštavanja na popis predloženih tvari, proizvođači i uvoznici upotrebljavaju informacije iz svojih izvješća o kemijskoj sigurnosti pri objavljivanju na svojim internetskim stranicama i davanju preporuka daljnjim korisnicima o mjerama upravljanja rizikom s pomoću kojih se izloženost ljudi i okoliša i emisije svode na najmanju moguću mjeru. Na temelju te preporuke daljnji korisnici moraju utvrditi i primijeniti odgovarajuće mjere za primjerenu kontrolu povezanih rizika.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)