Trogodišnji akcijski plan Zajednice

U trogodišnjem akcijskom planu Zajednice (CoRAP) navedene su tvari koje treba evaluirati tijekom razdoblja od tri godine. Po isteku prve godine plan će se ažurirati kako bi obuhvatio tvari za još jednu godinu, kao i sve revizije tvari koje su bile obuhvaćene drugom i trećom godinom izvornog plana.

Tvari podložne trenutačnoj evaluaciji navedene su u prvoj godini plana. Međutim, država članica može u svako doba obavijestiti da posjeduje informacije koje navode na zaključak da je neka tvar prioritetna za evaluaciju, čak i ako nije uključena na popis u CoRAP-u. U takvim situacijama CoRAP se može izmijeniti i dopuniti kako bi obuhvatio tu tvar prije godišnjeg ažuriranja.

Selekcijski kriteriji

ECHA i države članice razvijaju kriterije utemeljene na riziku prema kojima se tvari odabiru za CoRAP.

Ti selekcijski kriteriji obuhvaćaju informacije o opasnosti, informacije o izloženosti i tonažu tvari, uključujući i ukupnu tonažu iste tvari iz većeg broja registracija. Kriteriji koji se odnose na opasnost i izloženost ne koriste se neovisno jedni o drugima, nego u kombinaciji kako bi se omogućio pristup utemeljen na riziku. Tako, primjerice, neka opasna tvar s kontroliranom izloženošću može imati manji prioritet od manje opasne tvari velike izloženosti.

Države članice pridonose razvijanju CoRAP-a predlažući tvari koje treba uvrstiti na popis. One se mogu služiti istim kriterijima utemeljenima na riziku koje su dogovorili s ECHA-om ili u nekim slučajevima naznačiti druge razloge za zabrinutost utemeljene na riziku na osnovi nacionalnih prioriteta.

Ti će se kriteriji periodično revidirati na temelju stečenog iskustva i promjena prioriteta.

Neće sve tvari koje zadovoljavaju te kriterije biti uvrštene na popis za evaluaciju u CoRAP-u. Države članice i ECHA moraju vidjeti hoće li zahtjev za dodatnim informacijama po završetku procesa evaluacije pomoći u otklanjanju početne zabrinutosti oko neke tvari. Interesi i kapaciteti država članica također mogu utjecati na odluku o uvrštavanju neke tvari na popis u CoRAP-u.

Donošenje CoRAP-a

Slijedeći donesene kriterije utemeljene na riziku, ECHA i države članice identificiraju čitav niz tvari koje bi se mogle uvrstiti u CoRAP. Države članice iskazat će svoj interes za evaluacijom određene tvari kako bi ECHA mogla sastaviti prijedlog CoRAP-a s nazivima tvari i načelnim brojem godina za ocjenu.

Konačni CoRAP donosi se nakon savjetovanja država članica i mišljenja ECHA-inog Odbora država članica. Od objave prijedloga CoRAP-a tvari se mogu dodavati ili uklanjati prije nego ECHA donese konačni CoRAP. U konačnom CoRAP-u naznačuju se početne zabrinutosti oko tvari i određuju države članice koje će provoditi evaluaciju. 

Novi prijedlog Višegodišnjem programa rada za razdoblje 2014.-2018. predložen je za javno savjetovanje u lipnju 2013., a ECHA-ina Uprava prihvatit će konačni dokument u rujnu 2013.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)