Jätepuitedirektiivin tulkitseminen

Jätepuitedirektiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla puututaan haitallisiin vaikutuksiin, joita jätteen syntymisestä ja jätehuollosta aiheutuu ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Direktiivin avulla parannetaan myös resurssien tehokasta käyttöä, mikä on ratkaisevan tärkeää kiertotalouteen siirtymisen kannalta.

EU:n vuonna 2015 hyväksytyn kiertotalouden toimintasuunnitelman täytäntöönpanon osana heinäkuussa 2018 tuli voimaan tarkistettu jätepuitedirektiivi. Siinä edellytetään, että kemikaalivirasto kehittää tietokannan, jossa on tietoa esineistä, jotka sisältävät ehdokasluettelon erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC). REACHin mukaiseen ehdokasluetteloon lisätään säännöllisesti uusia aineita.

Tietokannassa on kemikaalivirastolle toimitettuja tietoja yrityksiltä, jotka tuottavat, tuovat tai toimittavat esineitä, jotka sisältävät ehdokasluettelon aineita. Näitä esineitä voidaan valmistaa EU:ssa tai tuoda EU:n ulkopuolisista maista.

Tietokannan tiedoista on hyötyä jätealan toimijoille erityistä huolta aiheuttavien esineiden lajittelussa ja kierrätyksessä. Tiedot auttavat myös kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja ja pohtimaan, mikä on paras tapa käyttää tällaisia esineitä ja hävittää ne. Yleensä ottaen tietokannan tulisi edistää esineisiin sisältyvien huolta aiheuttavien aineiden asteittaista korvaamista ja turvallisempien vaihtoehtojen kehittämistä.

Tietokannalla on kolme keskeistä tavoitetta:

  1. vähennetään vaarallisia aineita sisältävien jätteiden syntymistä tukemalla huolta aiheuttavien aineiden korvaamista esineissä, joita saatetaan EU:n markkinoille
  2. toimitetaan tietoja, joiden avulla jätteenkäsittelyä voidaan parantaa edelleen
  3. sen mahdollistaminen, että viranomaiset voivat seurata huolta aiheuttavien aineiden käyttöä esineissä ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin missä tahansa esineiden elinkaaren vaiheessa, myös silloin, kun niistä on tullut jätettä

SCIP-tietokanta täydentää REACH-asetuksen viestintä- ja ilmoitusvelvollisuuksia ehdokasluettelon aineista esineissä.

Aikataulu

4. heinäkuuta 2018
–  Tarkistettu jätepuitedirektiivi tulee voimaan

Vuoden 2020 alkupuoli
–  Tietokannan prototyyppi julkistetaan

5. tammikuuta 2021
–  Esineen toimittajat ovat velvollisia toimittamaan tietoa tietokantaan