Harjoittelupaikat

ECHA etsii vastavalmistuneita henkilöitä, jotka haluavat antaa panoksensa viraston jokapäiväiseen työhön.

Vuosittain tarjotaan korkeakoulutukinnon suorittaneille jopa 20 työharjoittelumahdollisuutta eri tieteenaloilla, kuten kemian, toksikologian, biologian, ympäristötieteen ja teknologian alalla, sekä hallintotehtäviin liittyvillä aloilla, kuten oikeustieteen, viestinnän, rahoituksen, henkilöstöhallinnon sekä tieto- ja viestintätekniikan alalla. Työharjoittelu alkaa yleensä maaliskuun alussa tai syyskuussa.

Harjoitteluohjelma on tarkoitettu seuraavanlaisille henkilöille:

  • Korkeakouluista vasta valmistuneet sekä ne, jotka ovat hankkineet vastaavan tason teknisen tai ammatillisen pätevyyden voimassa olevaan kemikaalilainsäädäntöön liittyviltä tai muilta EU-viraston hallintotehtäviin liittyviltä aloilta.
  • Julkisen tai yksityisen alan työntekijät korkeakoulututkintoa edellyttävissä tehtävissä aloilla, jotka liittyvät voimassa olevaan kemikaalilainsäädäntöön.

Vanhojen harjottelijoiden haastattelut


Kesto

Työharjoittelu kestää kolmesta kuuteen kuukautta, eikä sitä voida jatkaa kuuden kuukauden jälkeen.

Apurahat

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden harjoitteluohjelmasta maksetaan noin 1 300 euron apuraha.

Jos harjoittelija saa harjoittelun aikana palkkaa työnantajaltaan tai muuta apurahaa tai tukea, ECHA maksaa apurahaa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen summa on yllä mainittua apurahaa pienempi. Tässä tapauksessa harjoittelija saa ECHAlta summan, joka on yllä mainitun apurahan ja muualta saatavan palkan välinen erotus.

Työsuhteessa olevien harjoittelijoiden on toimitettava työnantajan allekirjoittama todistus palkasta, kuluista ja lisistä.

Kelpoisuusehdot

Korkeakoulututkinnon suorittaneella hakijalla on oltava

  • Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen valtion (Norja, Islanti, Liechtenstein) kansalaisuus; myös liittymistä edeltävässä strategiassa osallisina olevien ehdokasvaltioiden kansalaiset voidaan hyväksyä määrärahojen riittävyydestä ja ECHAn isännöintivalmiuksista riippuen; muiden valtioiden kuin jäsenvaltioiden kansalaisia voidaan myös hyväksyä rajoitettu määrä,
  • kyky viestiä englannin kielellä, koska se on ECHAn työkieli,
  • EU:n yhden virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen tyydyttävä taito.

Valitut hakijat kutsutaan puhelimitse tai kasvokkain pidettävään haastatteluun.

Harjoittelijoille ei tarjota sairausvakuutusta. Harjoittelijan on ennen työharjoittelun alkamista todistettava, että hänellä on Suomessa voimassa oleva sairaus- ja tapaturmavakuutus.

Harjoitteluun ei oteta henkilöitä, jotka ovat jo tehneet harjoittelun EU:n toimielimessä tai elimessä, olleet työsuhteessa EU:n toimielimeen tai elimeen tai työskennelleet ECHAlle tilapäisenä työntekijänä, tutkijana tai asiantuntijana yli kahdeksan viikon ajan.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)