Το Συμβούλιο Προσφυγών

Το Συμβούλιο Προσφυγών είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με προσφυγές οι οποίες ασκούνται κατά ορισμένων αποφάσεων του Οργανισμού που λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού REACH και του κανονισμού για τα βιοκτόνα προϊόντα.

Παρότι το Συμβούλιο Προσφυγών αποτελεί μέρος του Οργανισμού, εντούτοις, λαμβάνει ανεξάρτητα τις αποφάσεις του.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Συμβούλιο Προσφυγών αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)