Ακροάσεις

Οι διάδικοι σε διαδικασία προσφυγής έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε προφορική παρουσίαση κατά τη διαδικασία. Συνεπώς, το Συμβούλιο Προσφυγών θα διεξάγει ακρόαση όταν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο ή εάν το ζητήσει ο προσφεύγων ή ο ECHA. Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ακρόαση εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία η Γραμματεία του Συμβουλίου Προσφυγών θα τους γνωστοποιήσει την περάτωση του σταδίου της έγγραφης διαδικασίας.

Οι ακροάσεις θα λάβουν χώρα στο Ελσίνκι στα γραφεία του ECHA.

Οι ακροάσεις θα είναι, εν γένει, δημόσιες εκτός εάν το Συμβούλιο Προσφυγών αποφασίσει διαφορετικά για σοβαρούς λόγους (για παράδειγμα όταν πρόκειται να συζητηθούν εμπιστευτικές πληροφορίες).

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποια από τις ακροάσεις που παρατίθενται στη συνέχεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Οδηγίες για το κοινό που επιθυμεί να παραστεί σε ακρόαση του Συμβουλίου Προσφυγών, στις οποίες παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης συμμετοχής.

 

Προσεχείς ακροάσεις

Announcement
A-006-2018
Emerald Kalama Chemical B.V.
Ineos Chloro Toluenes Belgium NV
Lanxess Deutschland GmbH
25/09/2019 09:30 AM View Announcement
A-007-2018
Sumitomo Chemical (UK) plc
Sumitomo Chemical Company Ltd
09/10/2019 09:30 AM View Announcement
Εμφάνιση 2 αποτελεσμάτων.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)