Συνεργασία με ισότιμες κανονιστικές αρχές

 

Image

Ο Οργανισμός έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας (μνημόνιο συμφωνίας ή δήλωση πρόθεσης) με ρυθμιστικούς φορείς σε τέσσερις χώρες: Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία και ΗΠΑ. Οι συμφωνίες συνήφθησαν το 2010 και το 2011. Οι δραστηριότητες αφορούν κατά κύριο λόγο την ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και επιστημονικών γνώσεων.

Οι εν λόγω συμφωνίες τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας μπορούν να επικουρούνται από κυλιόμενα προγράμματα δράσης. Η επικοινωνία του ECHA με τους ομόλογους οργανισμούς περιλαμβάνει τηλεφωνικές διασκέψεις ή βιντεοδιασκέψεις με τους διευθυντές καθώς και συνεδρίες τεχνικού διαλόγου με εμπειρογνώμονες για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οφέλους. Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως στον διάλογο για θέματα βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις κανονιστικές επιστήμες, τα εργαλεία ΤΠ και τις βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών.

Βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, η ανταλλαγή απόρρητων επιχειρηματικών πληροφοριών δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)