Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

Ο ECHA, ως οργανισμός της ΕΕ, διέπεται από το δημόσιο δίκαιο της ΕΕ αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα από τα θεσμικά όργανα (Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, κτλ.) και διαθέτει τη δική του νομική προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή είναι ένας θεσμικός ενδιαφερόμενος φορέας ζωτικής σημασίας για τον ECHA και εταίρος στο πλαίσιο υλοποίησης της εντολής του.

Ως «θεματοφύλακας των συνθηκών» η Επιτροπή είναι αρμόδια για την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και, ως εκ τούτου, και των ιδρυτικών κανονισμών του ECHA, ενώ διαδραματίζει εποπτικό ρόλο όσον αφορά τη χρήση των δημόσιων πόρων από τον Οργανισμό ενεργώντας, για παράδειγμα, ως εσωτερικός ελεγκτής του Οργανισμού. Η Επιτροπή κατέχει επίσης τρεις θέσεις με δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και προτείνει τρεις θέσεις άνευ δικαιώματος ψήφου για πρόσωπα από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο ρόλος της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των κανονισμών της ΕΕ που καθορίζουν την αποστολή του ECHA (κανονισμοί REACH/CLP/βιοκτόνα/PIC). Επίσης, είναι επιφορτισμένη με απευθείας καθήκοντα τα οποία αφορούν τις διάφορες διαδικασίες που προβλέπονται από τους εν λόγω κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τον περιορισμό συγκεκριμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών ή της διαδικασίας προσδιορισμού των ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση. Η Επιτροπή αποφασίζει επίσης σχετικά με τη χορήγηση αδειών βάσει του κανονισμού REACH και του κανονισμού για τα βιοκτόνα.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να ζητά από τον ECHA να εκπονεί προτάσεις για τον περιορισμό χημικών ουσιών ή για τον προσδιορισμό τους ως ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς και να αποφασίζει για τον προσδιορισμό ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ή για την αξιολόγηση φακέλων καταχώρισης και ουσιών, σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας από την επιτροπή των κρατών μελών του ECHA.

Παράλληλα με τα εν λόγω καθήκοντα, η Επιτροπή προετοιμάζει νομοθετικές προτάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή διατάξεων όπως, για παράδειγμα:

  • κανονισμό περί τελών με τον οποίο ορίζονται τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τον κλάδο για δραστηριότητες σχετιζόμενες με τον κανονισμό REACH και τον κανονισμό για τα βιοκτόνα, π.χ. αιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης
  • δύο κανονισμούς σχετικά με τις ρυθμίσεις για το Συμβούλιο Προσφυγών του ECHA, και
  • κανονισμό σχετικά με τις μεθόδους δοκιμών.

Γενικότερα, η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη και τη διαπραγμάτευση προτάσεων πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της επικινδυνότητας και των κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες, μπορεί δε να ζητά από τον Οργανισμό επιστημονικές συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών προς υποστήριξη των συναφών διεθνών δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων της, την Επιτροπή συνδράμουν επιτροπές ή άλλες συναντήσεις εκπροσώπων των κρατών μελών.

Γενικές διευθύνσεις (ΓΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ECHA

Πέραν της επαφής που διατηρεί με διάφορες ΓΔ της Επιτροπής, ο ECHA διατηρεί στενούς δεσμούς με την ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία (ENTR) και τη ΓΔ Περιβάλλοντος (ENV) οι οποίες είναι συναρμόδιες για τους κανονισμούς REACH και CLP.

Η ΓΔ ENTR είναι η επικεφαλής ΓΔ για τον Οργανισμό σε θεσμικά και διοικητικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων προϋπολογισμού και προσλήψεων προσωπικού των άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής, είναι δε αρμόδια και για αρκετές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που σχετίζονται με την πολιτική για τα χημικά προϊόντα (π.χ. σχετικά με τα λιπάσματα, τα απορρυπαντικά, τα εκρηκτικά).

Η ΓΔ περιβάλλοντος είναι αρμόδια για τους κανονισμούς για τα βιοκτόνα και PIC και ηγείται των δραστηριοτήτων της ΕΕ που αφορούν τη διεθνή πολιτική για τα χημικά (π.χ. ΟΟΣΑ, Σύμβαση της Στοκχόλμης και Σύμβαση του Ρόττερνταμ, SAICM).

Ο ECHA συνεργάζεται επίσης στενά με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής επί θεμάτων όπως η αξιολόγηση κινδύνου των νανοϋλικών, το πρόγραμμα επισκόπησης σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου των βιοκτόνων και οι δραστηριότητες ανάπτυξης και επικύρωσης εναλλακτικών λύσεων έναντι των μεθόδων διεξαγωγής δοκιμών με χρήση ζώων.

Η πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση μεταξύ του ECHA και της Επιτροπής έχει ως αποτέλεσμα την καθημερινή επαφή σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και σε διαφορετικά πλαίσια, τόσο σε ανεπίσημο επίπεδο εργασιών, οι οποίες αποτελούν μέρος επισήμων κανονιστικών δραστηριοτήτων, όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ECHA

Ως νομοθετικό όργανο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη  αποφάσεων σχετικά με το περιεχόμενο  και την τελική έγκριση  της νομοθεσίας που διέπει και υποκινεί το έργο  του ECHA. (Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με το Συμβούλιο, μέσω διαδικασίας η οποία είναι γνωστή ως συνήθης νομοθετική διαδικασία).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ και, ως εκ τούτου, αποφασίζει επί του προσχεδίου προϋπολογισμού του Οργανισμού (στον βαθμό που δεν καλύπτεται από τα έσοδα τελών), ενώ αποφασίζει και για την «απαλλαγή» ή τελική έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για δεδομένη χρονιά (μετά τον λογιστικό έλεγχο και την οριστικοποίηση των ετήσιων λογαριασμών του). Σε θέματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό του Οργανισμού ενδέχεται να συμμετέχουν η Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του ECHA ασχολείται, στους κόλπους του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI), με την οποία ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού συσκέπτεται κάθε φθινόπωρο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων. Ο ECHA προσκαλείται επίσης και σε άλλες συσκέψεις, όταν τα θέματα με τα οποία ασχολείται η επιτροπή τον αφορούν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει δύο ανεξάρτητα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA.  Επιπλέον, η επιτροπή ENVI μπορεί να ορίζει έναν ανεπίσημο σύνδεσμο για τη διατήρηση τακτικών επαφών με τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός συνδιαλέγεται επίσης ad hoc με μεμονωμένους ευρωβουλευτές επί θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς εργασίας του.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ECHA

Ως νομοθετικό όργανο της ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για τη λήψη  αποφάσεων σχετικά με το περιεχόμενο και την τελική έγκριση της νομοθεσίας που διέπει και υποκινεί το έργο του ECHA. (Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω διαδικασίας η οποία είναι γνωστή ως συνήθης νομοθετική διαδικασία).

Το Συμβούλιο συμμετέχει επίσης στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της ΕΕ και, ως εκ τούτου, αποφασίζει επί του προσχεδίου προϋπολογισμού  του Οργανισμού (στον βαθμό που δεν καλύπτεται από τα έσοδα τελών), ενώ υποβάλλει σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την «απαλλαγή» ή την τελική έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για δεδομένη χρονιά (μετά τον λογιστικό έλεγχο και την οριστικοποίηση των ετήσιων λογαριασμών του).

Το Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ECHA  που προτείνονται από κάθε κράτος μέλος καθώς και για τον διορισμό των μελών της επιτροπής των κρατών μελών και της επιτροπής βιοκτόνων.

Άλλοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της ΕΕ

Ο ECHA συνεργάζεται τακτικά με αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όταν κάτι τέτοιο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων εντολών τους. Ο ECHA έχει επίσης συνυπογράψει μνημόνια κατανόησης με αρκετούς οργανισμούς με σκοπό να ενισχύσει την εν λόγω συνεργασία, ειδικότερα μέσω προσπαθειών ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και της ενισχυμένης συνεργασίας και, εφόσον συντρέχει λόγος, μέσω κοινών έργων.

Ο ECHA συνεργάζεται επίσης με άλλους οργανισμούς μέσω της συμμετοχής του στα δίκτυα των επικεφαλής των οργανισμών της ΕΕ και των επικεφαλής διοίκησης. Τα εν λόγω φόρα για τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών εργάζονται για την προαγωγή της συνεργασίας, του συντονισμού και της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για τα τμήματα διοίκησης και διαχείρισης των οργανισμών της ΕΕ. Ο ECHA θα συντονίζει τα εν λόγω δίκτυα μέχρι τον Μάρτιο του 2012, θα παραμείνει δε, μέχρι τον Μάρτιο του 2013, μέλος της καλούμενης τρόικας των οργανισμών η οποία υποστηρίζει τον συντονισμό των δικτύων και διασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των ετήσιων περιόδων συντονισμού.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)