Κράτη μέλη και αρμόδιες αρχές

Συνεργασία με τα κράτη μέλη

Ο ECHA συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ήτοι τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ECHA, των επιτροπών του Οργανισμού καθώς και του Φόρουμ και των διαφόρων δικτύων. Οι χώρες του ΕΟΧ συμμετέχουν επίσης στα προαναφερόμενα όργανα και δίκτυα χωρίς το δικαίωμα ψήφου. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται με τον Οργανισμό στο πλαίσιο των διαφόρων διαδικασιών του.

Αρμόδιες αρχές των κρατών μελών

Οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες ορίζονται βάσει των διαφόρων κανονισμών της ΕΕ που ισχύουν για τον ECHA, είναι οι εταίροι συνεργασίας του οργανισμού με τα κράτη μέλη. Πολλές από αυτές είναι υπουργεία ή περιβαλλοντικοί οργανισμοί. Ορισμένες χώρες έχουν επίσης ορίσει ως αρμόδιες αρχές οργανισμούς στους τομείς της οικονομίας, της υγείας ή της εργασίας.

Ο ECHA συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο πολλών διαδικασιών του, ανταλλάσσει πληροφορίες και παρέχει στήριξη και επαγγελματική κατάρτιση στα κράτη μέλη.

Σημείο επαφής του ECHA για θέματα που αφορούν τα κράτη μέλη: msca(at)echa.europa.eu .

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1