Skip to Content
Skip to Content

Undersøg de foreliggende oplysninger

Kravene til identifikation og undersøgelse af tilgængelige oplysninger om blandinger er beskrevet i artikel 6 til 8 i CLP.

Når du har samlet alle de grundlæggende og specifikke oplysninger om koncentrationen og farligheden af alle blandingens bestanddele og selve blandingen, skal du vurdere, om oplysningerne er relevante, pålidelige og tilstrækkelige til klassificering efter CLP. 

 

Gennemgå din informationspakke
  1. Kontrollér for hver fareklasse, om du har oplysninger enten om hvert stof i blandingen eller om selve blandingen. Bemærk, at for de fleste fysiske farer kræves forsøgsdata om selve blandingen.
  2. Er dataene overensstemmende, eller er der åbenlyse afvigelser? F.eks. kan du have modtaget et ufuldstændigt sikkerhedsdatablad (SDS) eller modstridende oplysninger fra forskellige leverandører. I så fald skal du kontakte dine leverandører for at få sagen afklaret.
  3. Krydstjek, om klassificering af stofferne i sikkerhedsdatabladet fra din leverandør svarer til den evt. Harmoniserede klassificering af stoffet i fortegnelsen over klassificering og mærkning. Virksomhedernes selvklassificeringer fra anmeldelser og registreringer kan være forskellige, men kan bruges som udgangspunkt for at undersøge klassificeringen fra din leverandør. Er du i tvivl, skal du kontakte leverandøren.

 

Hvad forstås ved "relevante, pålidelige og tilstrækkelige"?

Hvis du har specifikke oplysninger såsom forsøgsdata for selve blandingen og/eller stofferne i blandingen, skal du overveje, hvad der forstås ved "relevante, pålidelige og tilstrækkelige".

For at fareklassificeringen af din blanding skal blive korrekt, skal din afgørelse bygge på oplysninger af høj kvalitet.

Resultatet af din klassificering afhænger stærkt af, hvor pålidelige dine oplysninger er. Klassificeringen kan blive forkert, hvis oplysningerne ikke er videnskabeligt pålidelige, f.eks. hvis et forsøg er udført ukorrekt eller der er anvendt en forkert model.  Til klassificering må kun anvendes pålidelige oplysninger. Det er nyttigt at vurdere oplysningers pålidelighed, før du vurderer deres relevans og tilstrækkelighed.

Også oplysninger fremkommet på anden måde end ved validerede metoder kan undertiden være værdifulde og blive taget i betragtning i en "weight of evidence"-analyse, men dette kan kræve en ekspertvurdering.

Du kan læse mere om pålidelighed, relevans og tilstrækkelighed i kapitel R.4 i Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering.

Undersøg de foreliggende oplysninger

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2