Skip to Content
Skip to Content

Vurder oplysningerne ved at sammenholde med klassificeringskriterierne

Når du har indsamlet alle oplysninger og vurderet deres validitet, er det tid til at sammenholde dataene med klassificeringskriterierne og fastlægge klassificeringen af blandingen. Kriterierne er for hver fareklasse eller differentiering givet i del 2 til 5 af bilag I til CLP-forordningen.

Ved vurderingen af de indsamlede data anbefales det, at du følger den logiske trin-for-trin fremgangsmåde i figur 1.6.1-a i vejledningen i anvendelse af CLP-kriterierne ("Guidance on the application of the CLP criteria") Du skal gennemføre beslutningssekvensen for hver fareklasse for sig. Sædvanligvis vil du skulle tage stilling til følgende situationer:

  • Hvis der for en given fareklasse findes data om de enkelte stoffer, kan blandingens klassificering enten baseres på stoffernes koncentration i blandingen ud fra specifikke koncentrationsgrænser og M-faktorer eller på beregninger med specifikke formler. Metoderne er fastlagt separat for hver fareklasse i bilag I til CLP (se punkt 1.6.3.4 i vejledningen).
  • Hvis der findes forsøgsdata for selve blandingen, kan de for det meste sammenholdes direkte med klassificeringskriterierne for stoffer i bilag I til CLP, og blandingen klassificeres tilsvarende (se punkt 1.6.3.1 i "Guidance on the application of the CLP criteria"
  • Selv om du ikke har data om selve blandingen, har du måske data om lignende testede blandinger. Hvis blandingen og de tilsvarende testede blandinger opfylder betingelserne i punkt 1.6.3.2 i "Guidance on the application of the CLP criteria", kan der anvendes brobygning til klassificering af blandingen. Brobygning anvendes hovedsagelig for meget simple blandinger eller meget enkle ændringer i sammensætningen af en allerede klassificeret blanding. Vejledningen giver nogle enkle eksempler på brobygning.

Hvis du når frem til, at oplysningerne om blandingen eller stofferne i blandingen ikke er tilstrækkelige til klassificeringsformål, skal du kontakte leverandørerne.  

Fremgangsmåden ved vurdering af fareoplysninger er beskrevet i kapitel 2 (artikel 9 til 12) i CLP-forordningen. Vi anbefaler at benytte de særlige punkter i bilag I til CLP for at strukturere dit arbejde.

 

For hvilke farer skal jeg bruge oplysninger om de enkelte stoffer?

Carcinogenicitet, mutagenicitet, reproduktionstoksicitet samt bioakkumulering og bionedbrydning i forbindelse med "farlighed for vandmiljøet" skal altid vurderes på grundlag af de enkelte stoffer i blandingen.

Også klassificering af en blanding vedrørende hud- og luftvejssensibilisering bliver i praksis normalt baseret på de enkelte stoffer, da en blanding skal klassificeres som luftvejs- eller hudsensibiliserende, hvis mindst én bestanddel har denne klassificering og er til stede i en koncentration højere end eller lig med de generiske koncentrationsgrænser.

 

Hvordan med forsøg?

Hvad angår fysiske farer, skal der genereres forsøgsdata om selve blandingen, når der ikke i forvejen findes tilstrækkelige og pålidelige oplysninger i f.eks. litteraturen eller databaser.

CLP kræver ikke nye forsøg til klassificering vedrørende sundheds- eller miljøfarer. For at undgå unødige dyreforsøg bør sådanne data normalt ikke genereres for blandinger. I stedet bør klassificeringen fastlægges ud fra alle foreliggende oplysninger om de enkelte stoffer i blandingen. Nogle metoder med brug af cellekulturer eller væv kan være anvendelige, f.eks. til testning af potentialet for ætsning for blandinger med ekstremt pH og lav bufferkapacitet.

 

Blandinger, der i forvejen er klassificeret i henhold til direktiv 1999/45/EF (direktivet om farlige præparater)

Hvis du tidligere har anvendt reglerne i direktivet om farlige præparater (DPD), må du være opmærksom på, at anvendelsen af CLP også indebærer en række ændringer i beregningsformler og klassificeringskriterier, hvorfor der ofte behøves nye beregninger og omklassificering. For egenskaber såsom akut toksicitet, irritation, sensibilisering og reproduktionstoksicitet bliver klassificeringen ofte en anden end i det tidligere system, selv om de underliggende data ikke er ændret. Ved omklassificering skal man være sikker på at tage hensyn til alle de relevante kapitler i bilag I til CLP, således som det forklares nærmere i "Guidance on the application of the CLP criteria".

Er din blanding i forvejen klassificeret efter direktivet om farlige præparater (før 1. juni 2015) og har du trods alle bestræbelser ikke kunnet få adgang til data om blandingen eller dens bestanddele, kan det være nyttigt at bruge "oversættelsestabellen" 1.1 i bilag VII til CLP til at omsætte visse fareklasser fra den tidligere klassificering efter direktivet om farlige præparater til en klassificering efter CLP. Bemærk dog, at når der foreligger data for stoffet eller blandingen vedrørende en fareklasse, skal stoffet eller blandingen klassificeres efter CLP-kriterierne, og tabellerne i bilag VII må ikke anvendes. Nye oplysninger kan have ændret klassificeringen, så klassificeringen i henhold til direktivet om farlige præparater ikke længere er gyldig; i så fald vil oversættelsestabellen ikke give et acceptabelt resultat.

Oversættelsestabellen må kun anvendes som vejledning til eventuel klassificering af blandingen. Mulighederne og begrænsningerne ved anvendelse af bilag VII til CLP er forklaret i punkt 1.7 i "Guidance on the application of the CLP criteria".

Vurder oplysningerne ved at sammenholde med klassificeringskriterierne

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2