Importør

EU-lovgivningen fastsætter de højeste sikkerhedsstandarder for kemikalier i verden. Det er dit ansvar at sikre, at de kemikalier og produkter, som du indfører til EØS-området, overholder disse krav. 

Du er importør, hvis du køber et kemisk produkt direkte af en leverandør, der er etableret uden for EØS, og indfører det til EØS-området.

Hvis din leverandør uden for EØS har udpeget en "enerepræsentant", der er etableret i EØS, til at registrere stoffet, anses du for at være downstreambruger efter REACH-forordningen.

Hvad skal jeg gøre?

Det afhænger af den type af produkter, du importerer:

 • stoffer (herunder metaller)
 • blandinger (f.eks. malinger, smøremidler) eller
 • artikler (f.eks. bildæk, møbler og beklædningsgenstande).

Du skal overholde supplerende krav, hvis du bringer farlige produkter i omsætning. 

 

Importerer du stoffer eller blandinger?

Når du køber et stof direkte af en virksomhed, der ikke er etableret i EØS, og indfører det til EØS-området, har du samme ansvar som en producent. Du skal registrere stoffet for at sikre adgang til EØS-markedet. 

Når du køber blandinger, gælder kravene for hvert enkelt stof, der er indeholdt i blandingen.

 

Importerer du farlige eller regulerede stoffer eller blandinger?

Inden du bringer et stof eller en blanding i omsætning på EØS-markedet, skal du fastslå, om det er farligt, ved hjælp af klassificeringskriterierne i CLP-forordningen. Du skal gøre dette for hvert stof som sådan eller i en blanding, uanset hvilke mængder du leverer.

Klassificering, mærkning og emballering er obligatorisk for alle farlige stoffer og blandinger

Klassificering af et stof eller en blanding som farlig(t) udløser særlige mærknings- og emballeringskrav. Du skal underrette Det Europæiske Kemikalieagentur om hvert farligt stof, der bringes i omsætning som sådan eller i en blanding, inden en måned efter, at produktet er bragt i omsætning. Du skal anføre de relevante oplysninger i sikkerhedsdatabladet og anvende fareetiketter for at gøre opmærksom på risiciene og sikre, at dine kunder håndterer produkterne sikkert.

Særligt problematiske stoffer

I REACH-forordningen er der fastlagt kriterier med henblik på at identificere stoffer, der er særligt problematiske for menneskers sundhed og miljøet. Der identificeres hele tiden stoffer, som opfylder disse kriterier. Stofferne er opført på kandidatlisten til godkendelse, der ajourføres hvert år i juni og december og offentliggøres på Det Europæiske Kemikalieagenturs websted.

Dette er det første trin i REACH-godkendelsesproceduren, der har til formål at kontrollere risiciene ved de farligste stoffer på EØS-markedet og i sidste ende at erstatte dem med mere sikre levedygtige alternativer.

Hvis et stof, som du importerer som sådan eller i en blanding, identificeres som særligt problematisk og tilføjes på kandidatlisten til godkendelse, er du endvidere forpligtet til at oplyse dine kunder om sikker anvendelse af stoffet.

Du kan fortsat levere stoffet, men du skal være opmærksom på, om det bliver tilføjet på godkendelseslisten. Dette er måske kun et spørgsmål om tid, og du kan vælge at opnå en forretningsmæssig fordel ved at gå væk fra et særligt problematisk stof, inden du bliver retligt forpligtet til at gøre det.

Særligt problematiske stoffer, der kræver godkendelse

Særligt problematiske stoffer, der er flyttet fra kandidatlisten til godkendelseslisten, kan ikke bringes i omsætning på EØS-markedet med henblik på anvendelse efter en bestemt "solnedgangsdato", medmindre:

 • du eller din umiddelbare downstreambruger opnår en godkendelse til en specifik anvendelse af stoffet
 • der gælder en generel eller delvis undtagelse, f.eks. hvis du anvender stoffet til videnskabelig forskning og udvikling.

Der kræves godkendelse uanset mængden af det anvendte stof.

Hvis dit stof er opført på godkendelseslisten, og der ikke gælder nogen undtagelser, skal du vælge, om du vil:

 • bringe det i omsætning eller
 • ansøge om godkendelse eller
 • undersøge muligheden for at blive omfattet af en godkendelse, der er meddelt dine umiddelbare downstreambrugere.

Om du vil ansøge om godkendelse eller ej er en forretningsmæssig beslutning, der er baseret på, hvor kritisk stoffet er, om det er muligt at erstatte det med mere sikre alternative stoffer eller teknologier, hvor store omkostninger, der er forbundet med at ansøge om godkendelse, og hvor store fordele og risici, der er forbundet med fortsat anvendelse.

Stoffer, der er underkastet restriktioner

Stoffer, der udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed og miljøet, er underkastet restriktioner. Dette kan indebære:

 • et fuldstændigt forbud
 • en begrænsning af markedsføringen og specifikke anvendelser eller
 • en begrænsning af et stofs koncentrationsniveauer i blandinger.

Et eksempel herpå er begrænsningen af toluen i klæbestoffer eller spraymalinger, der er bestemt for levering til offentligheden.

Du skal overholde restriktionerne. Du skal være opmærksom på eventuelle restriktioner og holde øje med nye restriktioner for det stof, som du importerer. Det Europæiske Kemikalieagentur offentliggør oplysninger og iværksætter offentlige høringer, inden der træffes afgørelse om restriktioner.

 

Importerer du artikler?

Du har behov for oplysninger om de stoffer, der er indeholdt i artiklerne. Du bør navnlig være opmærksom på:

 • om der er stoffer, som er bestemt til at blive frigjort ved brug af artiklen, f.eks. i parfumeret legetøj eller parfumerede affaldsposer. Hvis dette er tilfældet, og stofferne er til stede i din import i en mængde på over et ton pr. år, skal du registrere dem, medmindre de allerede er blevet registreret til denne anvendelse
 • om der er nogen særligt problematiske stoffer. Hvis dette er tilfældet, og de overstiger en bestemt koncentration, skal du give dine kunder fyldestgørende oplysninger, så de kan anvende produktet sikkert. Dette kræves, så snart stofferne tilføjes på kandidatlisten. Du skal også underrette Det Europæiske Kemikalieagentur i særlige tilfælde
 • om der er nogen stoffer, der er underkastet restriktioner, i artikler, f.eks. bly i smykker. Du skal overholde disse restriktioner og om nødvendigt ophøre med din import.

Categories Display